Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić IX edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2024.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2024 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba być członkiem SIDiR.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

W Konkursie przewidziane są nagrody:

  • praca zwycięska – nagroda pieniężna 8.000 zł
  • wyróżnienie Kapituły Konkursowej
  • nagroda specjalna Zarządu SIDiR w kwocie 4.000 zł

Ponadto, wszyscy laureaci konkursu będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach Biuletynu Konsultant oraz będą mieli zapewniony darmowy wstęp na XII edycję Konferencji SIDiR.

Ale na tym nie koniec. Nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2025.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 31.10.2024 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie XII edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (20-21 listopada
2024 r.).

Miło nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem wspierającym Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, patronatem medialnym Inżynier Budownictwa oraz Wydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

WYNIKI VIII EDYCJI

W VIII edycji Konkursu, która odbyła się w 2023 r., zwyciężyła pani Magda Pliszka. Zgłoszona praca konkursowa dotyczyła budowy zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych (GTHR). Pani Magda pełniła przy tej budowie rolę Inspektora Nadzoru i w tej roli przyczyniła się do poprawy organizacji pracy, m.in. wdrażając innowacyjny system dokumentacji powykonawczej. Osiągnięcia zawodowe pani Magdy Pliszki zostały również docenione przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która przyznała jej specjalne wyróżnienie PIIB.

Nagrodę Specjalną Zarządu SIDiR otrzymał natomiast Leonardo Le Pera, który pełnił funkcję kierownika robót
i był odpowiedzialny za organizację pracy na obiektach mostowych i tunelowych w trakcie realizacji zadania związanego z budową linii kolejowej Nykirke–Barkåker.

Kapituła konkursowa przyznała też wyróżnienia za wybitne osiągnięcia zawodowe Małgorzacie Urbanek, Annie Kucharskiej, Rafałowi Latawcowi, Łukaszowi Śladze oraz Piotrowi Brodniewiczowi.

dr inż. Grzegorz Piskorz
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR

Pliki do pobrania

Ulotka
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy


Kapituła

Dr inż.  Grzegorz Piskorz

Przewodniczący Kapituły Konkursowej

Wiceprezes Zarządu SIDiR – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR

Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów w 2015 roku, zdobył wyróżnienie w IX edycji Konkursu EFCA Young Professionals Competition w 2016 roku.

Absolwent studiów magistersko-inżynierskich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, procedur FIDIC z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i zarządzania BHP w budownictwie. Obecnie słuchacz na studiach podyplomowych na kierunku Master of Business Administration (MBA w Budownictwie) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Jest ekspertem w dziedzinie analizy opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Posiada doświadczenie biorąc udział przy realizacji kontraktów infrastrukturalnych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mostowej i drogowej. Obecnie Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów z zakresu zarządzania w budownictwie.

Uczestnik i prelegent konferencji branżowych i naukowych oraz autor publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant” wydawanego przez SIDiR.

Propagator innowacyjnych technologii w budownictwie i promotor młodych talentów branży budowlanej i consultingowej.

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu SIDIR

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska” oraz Politechniki Gdańskiej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Studia Podyplomowe „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Mediator z list Sądów Okręgowych, członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ekspert i rozjemca z listy SIDiR, arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, autor wielu publikacji ze wskazanych dziedzin.

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony od 1998 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka ponad 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie, zamówień na roboty budowlane, kalkulacji kosztów w budownictwie i modelowana procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Współautorka dwóch książek z zakresu oszacowań kosztowych i przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. W jej dorobku znajduje się także monografia naukowa z dotycząca modelowania procesów decyzyjnych w budownictwie. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Trzykrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Promotor i recenzent prac doktorskich a także postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W 2019 otrzymała nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierownik, a także wykładowca na studiach podyplomowych związanych z rynkiem zamówień publicznych i Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Opracowuje ekspertyzy i opinie dotyczące realizacji przedsięwzięć budowlanych. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021 – 2024.

mgr inż. Wojciech Poręba

Przewodniczący Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Członek Krajowej Rady PIIB oraz Przewodniczący Rady Młodych przy KR PIIB

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; inżynieryjnej-hydrotechnicznej wraz ze specjalizacją techniczną obiekty hydrotechniczne śródlądowe; inżynieryjnej-drogowej; inżynieryjnej-mostowej oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: inżynieryjnej-hydrotechnicznej.

W ostatnich latach kierował między innymi budowami: „Remont płyt przelewu stokowego Zapory Wodnej Niedzica”, „Modernizacja Ekranu Zapory Czołowej Zbiornika Wodnego Jeziorsko” czy obecnie „Modernizacja Zbiornika Górnego Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żar”

Tomasz Pytkowski Tomasz Pytkowski

Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, Wykładowca i Rozjemca SKB. Autor licznych publikacji z zakresu kosztorysowania i Prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z kosztorysowania robot budowlanych.

Jan Styliński Jan Styliński

Adwokat, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek stały Komitetu Monitorującego Program FENIKS, członek Rady Zamówień Publicznych.

Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził oraz był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w dużej mierze w modelu PPP w sektorach takich jak autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach standardowych zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa drugiej linii metra w Warszawie, modernizacja Centrum Sztuki Filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu.

Autor kilkudziesięciu artykułów, komentarzy i opinii na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego, panelista i prelegent na najważniejszych branżowych oraz ogólnogospodarczych kongresach i konferencjach.

Jan jest ponadto członkiem Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członkiem zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. W 2019 został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych przy UZP. Pełni także funkcję członka Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Założyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Paweł Zejer

Inżynier Konsultant, członek zwyczajny SIDiR

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1995).

Od początku kariery zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskimi miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów.

W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywał praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowywaniu strategii holdingu na przyszłość. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania  ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.    W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, w latach 2014-2018 pełnił funkcję vice Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W okresie od 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu EFCA  (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.