Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego: Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Prawidłowy podział ryzyk, dobra umowa, zarządzanie ryzykami.

Program

  1. Przyjęcie odpowiedniego modelu realizacji inwestycji: „buduj” lub „projektuj i buduj”
  2. Matryca ryzyk dla przyjętego modelu realizacji inwestycji
  3. Odzwierciedlenie ryzyk kontraktowych w umowie o zamówienie publiczne na roboty budowlane
  4. Zarządzanie ryzykami w trakcie realizacji inwestycji
  5. Analiza potrzeb zamawiającego – ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia – wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych nałożone na zamawiającego

Prowadzący

Tomasz Latawiec Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym.

Andrzej Michałowski Członek SIDiR, inżynier z ponad 45-letnią praktyką zawodową,
z doświadczeniem w realizacji kontraktów w kraju i za granicą. Pełnił funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, Inżyniera Rezydenta oraz konsultanta ds. zarządzania realizacją inwestycji i ryzykiem kontraktowym. Mediator wyznaczany przez sądy powszechne bądź strony, rozjemca w sporach rozstrzyganych wg procedur FIDIC i arbiter w arbitrażach UNCITRAL, ICC, KIG oraz ad-hoc w sporach budowlanych.

Agnieszka Suchecka Członek SIDiR, Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., arbiter i mediator Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR, mediator i koncyliator przy Sądzie Polubownym przy PGRP, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów ds. inwestycji kolejowych powołanej przez Ministerstwo Infrastruktury, biegły sądowy
z zakresu zamówień publicznych.

Tamara Małasiewicz Dyrektor Zarządzający SIDiR. Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (2010); mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej; mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10; Prezes Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie; autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie finalnych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami; współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021); Obecnie Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Szczegóły

Termin: 26 kwietnia 2022 r. godz. 09:00 – 12:00
Forma – on-line
Rejestracja bezpłatna na stronach Akademii SIDiR

Ulotka