Mariusz Nowacki


Mariusz Nowacki


Absolwent Politechniki Łódzkiej, Kierunek: Budownictwo.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji największych kontraktów infrastrukturalnych (drogowych, kubaturowych, kolejowych) realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC, bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych i tuneli, praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC na stanowiskach od inżyniera budowy po zastępcę dyrektora Kontraktu o wartości ponad 500 mln zł.

Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego, w tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe.

Autor ponad stu harmonogramów dla największych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce.

Autor oraz współautor wielu analiz i ekspertyz technicznych w zakresie roszczeń finansowych i czasowych dla Zamawiających publicznych oraz większości polskich i międzynarodowych firm budowlanych realizujących największe projekty infrastrukturalne w Polsce.

Autor szkoleń oraz wykładowca I edycji studiów MBA w budownictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Prowadzi szkolenia

  • Praktyczne aspekty opracowywania harmonogramów rzeczowo finansowych w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project dla inżynierów – wersja podstawowa i zaawansowana.
  • Praktyczne aspekty opracowywania i weryfikacji harmonogramów rzeczowo finansowych w realizacji kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project– edycja dla Inżynierów Kontraktu i kadry zarządzającej.
  • Praktyczne aspekty opracowywania roszczeń terminowych dla kontraktów infrastrukturalnych i kubaturowych przy użyciu oprogramowania MS Project – edycja dla inżynierów i prawników.