Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić VIII edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2023.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2023 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba być członkiem SIDiR.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

W Konkursie przewidziane są nagrody:

  • praca zwycięska – nagroda pieniężna 8.000 zł
  • wyróżnienie Kapituły Konkursowej
  • nagroda specjalna Zarządu SIDiR.

Ponadto, wszyscy laureaci konkursu będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach Biuletynu Konsultant oraz będą mieli zapewniony darmowy wstęp na XI edycję Konferencji SIDiR.

Ale na tym nie koniec. Nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2024.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 15.09.2023 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie XI edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (27-28 września 2023 r.).

Miło nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem wspierającym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, patronatem medialnym Inżynier Budownictwa oraz Wydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR

Pliki do pobrania

Ulotka i regulamin
Formularz zgłoszeniowy


WYNIKI VII EDYCJI

W VII edycji Konkursu, która odbyła się w 2022 r., zwyciężył Pan Bartosz Rodak. Zgłoszona praca konkursowa dotyczyła budowy Szkoły Podstawowej nr 400 w Wilanowie, która jest unikalnym projektem ze względu na zastosowane innowacyjne rozwiązania BIM.

Kapituła zdecydowała też o przyznaniu trzech wyróżnień, które otrzymali:

  • Filip Janowiec – zgłaszając pracę dotyczącą wprowadzenia nowoczesnego zarządzania realizacją robót budowlanych dla branży torowej w obrębie zadania na linii kolejowej nr 93 Trzebinia–Zebrzydowice na odcinku Oświęcim–Czechowice Dziedzice;
  • Tomasz Śliz – zgłaszając pracę dotyczącą wdrożenia innowacyjnego rozwiązania polegającego na uwzględnieniu rzeczywistej konstrukcji łuków giętych na zimno z dokładnością do pojedynczej sztangi rury w celu osiągnięcia wiarygodnej trasy gazociągu wysokiego ciśnienia na przykładzie gazociągu DN1000 Goleniów–Lelówek w ramach programu Baltic Pipe;
  • Paweł Wójcik – zgłaszając pracę dotyczącą wdrożenia innowacyjnego narzędzia – geoportalu mapowego do monitoringu postępu prac budowlanych oraz komunikacji i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego na przykładzie projektu inwestycji linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk–Korsze wraz z elektryfikacją o łącznej długości ok. 50 km.

Kapituła

Grzegorz Piskorz

Przewodniczący Kapituły Konkursowej

Członek Zarządu SIDiR – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR

Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów w 2015 roku, zdobył wyróżnienie w IX edycji Konkursu EFCA Young Professionals Competition w 2016 roku.

Absolwent studiów magistersko-inżynierskich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, procedur FIDIC z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i zarządzania BHP w budownictwie. Obecnie słuchacz na studiach podyplomowych na kierunku Master of Business Administration (MBA w Budownictwie) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Jest ekspertem w dziedzinie analizy opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Posiada doświadczenie biorąc udział przy realizacji kontraktów infrastrukturalnych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mostowej i drogowej. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów z zakresu zarządzania w budownictwie.

Uczestnik i prelegent konferencji branżowych i naukowych oraz autor publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant” wydawanego przez SIDiR.

Propagator innowacyjnych technologii w budownictwie i promotor młodych talentów branży budowlanej i consultingowej.

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu SIDIR

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska” oraz Politechniki Gdańskiej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Studia Podyplomowe „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Mediator z list Sądów Okręgowych, członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ekspert i rozjemca z listy SIDiR, arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, autor wielu publikacji ze wskazanych dziedzin.

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony od 1998 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka ponad 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie, zamówień na roboty budowlane, kalkulacji kosztów w budownictwie i modelowana procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Współautor dwóch książek z zakresu oszacowań kosztowych i przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. W jej dorobku znajduje się także monografia naukowa z dotycząca modelowania procesów decyzyjnych w budownictwie. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Trzykrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Promotor i recenzent prac doktorskich a także postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W 2019 otrzymała nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierownik, a także wykładowca na studiach podyplomowych związanych z rynkiem zamówień publicznych i Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Opracowuje ekspertyzy i opinie dotyczące realizacji przedsięwzięć budowlanych. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021 – 2024.

Dr inż. Tomasz Piotrowski

ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2005 roku. Od tego czasu zatrudniony w Katedrze/Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych (do 2010 roku jako asystent, następnie adiunkt). Podczas studiów uczestniczył w międzynarodowym projekcie dotyczącym wpływu przygotowania powierzchni podłoża betonowego na propagację fali sprężystej w układach naprawczych. Przedstawiona w języku angielskim praca magisterska została nagrodzona przez Ministra Transportu i Budownictwa. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w specjalności inżynieria materiałów budowlanych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych. W ostatnim czasie zaangażowany w realizację projektu optymalizacji betonu osłonowego na potrzeby polskiej energetyki jądrowej. W 2013 roku został jednym ze zwycięzców IV Edycji programu NCBiR o nazwie „Lider” – Projekt dr inż. Tomasza Piotrowskiego pt. „Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym” znalazł się na liście wśród 41 finansowanych projektów. Obecnie realizuje zadania w europejskim projekcie EUROFusion.

W 2011 roku zdobył uprawnienia budowlane nr MAZ/0081/OWOK/11 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2018 roku aktywnie działa w samorządzie inżynierów budownictwa – delegat na Okręgowy Zjazd i Krajowy Zjazd PIIB kadencji 2018-2022 oraz 2022-2026. W kadencji 2018-2022 Zastępca Sekretarza Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Zespołu ds. BIM w PIIB, Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. SEOD w PIIB, Przewodniczący Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM w MOIIB oraz członek Sądu Dyscyplinarnego MOIIB. W kadencji 2022-2026 Sekretarza Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Komisji ds. cyfryzacji PIIB, członek Rady Okręgowej i Prezydium MOIIB, a także Przewodniczący Komisji ds. BIM i cyfryzacji. Od marca 2022 roku Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BIM w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od lat rozwija swój dorobek zawodowy realizując zlecenia z przemysłu obejmujące: opinie, ekspertyzy, nadzory i odbiory prac. Członek Kapituły Konkursowej Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów IV edycji 2019.

Radosław Sekunda

dr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów.

Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania robót remontowych i renowacyjnych w obiektach budowlanych (nr RZE/X/0002/16) oraz rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie termomodernizacji budynków (nr RZE/X/0001/16). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) w kadencji 2020-2024.

Jan Styliński Jan Styliński

Adwokat, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek stały Komitetu Monitorującego Program FENIKS, członek Rady Zamówień Publicznych.

Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził oraz był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w dużej mierze w modelu PPP w sektorach takich jak autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach standardowych zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa drugiej linii metra w Warszawie, modernizacja Centrum Sztuki Filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu.

Autor kilkudziesięciu artykułów, komentarzy i opinii na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego, panelista i prelegent na najważniejszych branżowych oraz ogólnogospodarczych kongresach i konferencjach.

Jan jest ponadto członkiem Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członkiem zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. W 2019 został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych przy UZP. Pełni także funkcję członka Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Założyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Paweł Zejer

Inżynier Konsultant, członek zwyczajny SIDiR

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1995).

Od początku kariery zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskimi miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów.

W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywał praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowywaniu strategii holdingu na przyszłość. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania  ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.    W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, w latach 2014-2018 pełnił funkcję vice Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W okresie od 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu EFCA  (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.