Koleżanki i Koledzy,

w ramach inicjatywy „SIDiR na uczelniach” tym razem byliśmy w Gdańsku. W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się Seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Gdańskiej”.

Organizatorami byli Koło Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Zespół Technologii i Zarządzania Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Celem wydarzenia była promocja zawodu Inżyniera Konsultanta oraz prezentacja działalności Stowarzyszenia i Koła Młodych Profesjonalistów.

Seminarium prowadzili Pani Małgorzata Jaros Kaczmarek – Członek SIDiR oraz kol. Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR.

W Seminarium uczestniczyła liczna grupa studentów kierunku Budownictwo Politechniki Gdańskiej.

Wydarzenie rozpoczęła pani Małgorzata Jaros – Kaczmarek od przybliżenia studentom praktycznych aspektów związanych z procesem budowlanym.

Kolejną część rozpoczęła „burzy mózgów” na temat zawodów jakie by chcieli wykonywać studenci po ukończeniu studiów.

Pierwszym punktem agendy było przybliżenie roli Inżyniera Konsultanta jako atrakcyjnej i różnorodnej ścieżki kariery. Przedstawiono, iż praca w tym zawodzie jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji oraz utrzymywaniu swojej wiedzy i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinach techniki, prawa, zarządzania i ekonomii.

W dalszej części zaprezentowano ogólne informacje dotyczące działalności SIDiR oraz pokrótce omówiono historię, cele i ich realizację zgodnie ze statutem SIDiR.

Cieszącym się zainteresowaniem wśród studentów było omówienie działalności związanej z tematyką szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez SIDiR, prowadzonych przez Inżynierów Konsultantów i prawników mających wieloletnie doświadczenie zarówno edukacyjne jak i praktyczne.

Punktem wzbudzającym największe zaciekawienie była prezentacja działalności Koła Młodych Profesjonalistów. Studenci dowiedzieli się jakie są założenia programowe grupy, jaka jest jej działalność i co można zyskać wstępując w szeregi Koła Młodych Profesjonalistów. Podczas prezentacji podkreślono główne cele, którymi są min. pomoc Młodym Profesjonalistom w zbudowaniu i umocnieniu silnej i stabilnej pozycji na rynku pracy oraz zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji Młodych Profesjonalistów.
Ponadto, podczas Seminarium przedstawiono ogólne informacje dotyczące Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

Studenci Politechniki Gdańskiej wykazali bardzo duże zainteresowanie oraz aktywnie uczestniczyli w czasie prezentacji, niejednokrotnie zadając pytania.

W imieniu SIDiR pragniemy złożyć podziękowania dla Zespołu Technologii i Zarządzania Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej za zaproszenie oraz organizację Seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Gdańskiej”, a w szczególności Pani dr inż. Beacie Grzyl za ogromny wkład w wydarzenie oraz ciepłe przyjęcie na uczelni.

Grzegorz Piskorz