KROK 1 – Przejęcie Robót przez Zamawiającego

Klauzula 10.1 wymaga, aby Zamawiający przejął Roboty lub ich Odcinek, gdy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po:

 • (a) „ukończeniu wszystkich robót wymienionych w Kontrakcie”, jako wymaganych do uznania Robót lub Odcinka za ukończone dla celów przejęcia na mocy Klauzuli 10.1”,
 • (b) „zaliczeniu Prób Końcowych” → Klauzula 8.2(a) jeżeli są wymagane kontraktem; poza przypadkami opisanymi w Klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób Końcowych],
 • (c) „wystawieniu na wniosek Wykonawcy świadectwa Przejęcia dla Robót, lub gdy należy przyjąć, że zostało ono wystawione zgodnie z Klauzulą 10.1 ostatni akapit” – (patrz przedostatni akapit Krok 5);
 • ale z wyłączeniem w świadectwie Przejęcia

 • (d) „wszelkich drobnych zaległych prac i wad, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem” → Klauzula 10.1(a).
 • KROK 2 – Przejęcie części Robót z uwagi na ich użytkowanie przesz Zamawiającego

  Zgodnie z Klauzulą 10.2 [Przejęcie części Robót] Zamawiający nie ma prawa użytkować żadnej części Robót, jeżeli Inżynier nie wystawi dla tej części świadectwa Przejęcia.

  Jednocześnie zgodnie z tą klauzulą Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne świadectwo Przejęcia dla każdej części Robót i rozpocząć ich użytkowanie.

  Gdy Zamawiający użytkuje jakąkolwiek część Robót przed wystawieniem świadectwa Przejęcia, to zgodnie z Klauzulą 10.2 [Przejęcie części Robót]:

 • (a) część Robót która jest użytkowana, będzie uznana za przejętą z dniem w którym rozpoczęto jej użytkowanie,
 • (b) odpowiedzialność Wykonawcy za opiekę nad taką częścią Robót ustaje i przechodzi na Zamawiającego z tym samym dniem, oraz
 • (c) na żądanie Wykonawcy Inżynier jest obowiązany wystawić świadectwo Przejęcia dla takiej części Robót.
 • Cały komentarz pana Zbigniewa Boczka do pobrania tutaj: KOMENTARZ_Postępowanie do odbioru robót wg WK FIDIC