Zaproszenie kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Termin

23 kwietnia 2024 10:00 – 12:30

Zarejestruj się

Podczas warsztatów:

 • przedstawimy procedurę zgłaszania podwykonawców w inwestycjach infrastrukturalnych;
 • podzielimy się doświadczeniami w temacie kreowania umów podwykonawczych przez Inwestora.

Agenda:

 1. Czy Inwestor może faktycznie i realnie oddziaływać na warunki współpracy Generalnych Wykonawców i Podwykonawców?
 2. Konsekwencje po stronie Inwestora generowane przez katalog nakazów i zakazów zawieranych w Subklauzulach 4.4 [Podwykonawcy].
 3. Czy wymagania precyzowane w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] chronią interesy Podwykonawców? Solidarna odpowiedzialność Inwestora.
 4. Konsekwencje dla Podwykonawców i Generalnych Wykonawców wynikające z zastrzeżeń i sprzeciwów Inwestora do treści umów podwykonawczych.
 5. Czy można zrealizować inwestycję budowlaną z pominięciem procedury zgłaszania?
 6. Procedura zgłaszania PW – aspekty praktyczne.

Program:

10:00 – 11:15 Część pierwsza (zagadnienia z praktyki prawnej)

11:15 – 11:20 Przerwa

11:20 – 12:00 Część druga (zagadnienia z praktyki inżynierskiej)

12:00 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

Webinar poprowadzą

Edyta Sikorska-Gałecka
Radca prawny | Partner w Kancelarii Hoogells | Head of claim management

Partner, head of claim management, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zarządza zespołem adwokatów i radców prawnych, świadczących usługi doradztwa prawnego w obszarze pozyskiwania i realizacji kontraktów infrastrukturalnych.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej generalnych wykonawców zarówno w obszarze prawa zamówień publicznych, jak i w zakresie obsługi prawnej realizowanych projektów drogowych, kolejowych, kubaturowych. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm budowlanych w zakresie doradztwa prawnego na rzecz wewnętrznych struktur organizacyjnych spółek, (tj. dział administracji, HR, komunikacji, finansów czy zakupów).

Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów nadzorujących realizację projektów infrastrukturalnych, w szczególności opartych o warunki kontraktowe FIDIC, w szczególności w zakresie budowy dróg ekspresowych, budowy i modernizacji linii kolejowych, modernizacji dworców kolejowych.

Wspiera inwestorów zarówno w procesie wyboru generalnych wykonawców, jak również w procesie nadzoru nad sposobem realizacji prowadzonych inwestycji budowlanych.

Zakres usług prawnych (realizowanych na rzecz zamawiających publicznych, prywatnych, podmiotów nadzorujących realizację inwestycji infrastrukturalnych, generalnych wykonawców) obejmuje w szczególności: sporządzanie, opiniowanie dokumentacji przetargowych, wsparcie w procesie analizy ryzyk wymaganych dla oszacowania składanych ofert, reprezentowanie interesów Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, pomoc w prowadzeniu korespondencji na linii zamawiający – wykonawca w toku postępowań przetargowych, wsparcie w procesie negocjowania umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, weryfikację umów zawieranych z podwykonawcami angażowanymi do realizacji prac w ramach nadzorowanych realizacji infrastrukturalnych, wsparcie w procesie analizy okoliczności uzasadniających procedowanie roszczeń, sporządzanie roszczeń generalnych wykonawców, opiniowanie roszczeń kierowanych wobec inwestorów, opracowywanie aneksów, porozumień zawieranych na linii zamawiający – generalny wykonawca, zamawiający – konsultant nadzorujący projekty budowlane.

Magdalena Szymkowiak
Radca prawny | Associate

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. W ramach swojej praktyki zawodowej doradzała w procesach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej (linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, linia 400 kV Baczyna – Plewiska, linia 110 kV Świebodzice – Graby), oraz OZE. Specjalista w zakresie prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z pozyskiwaniem przez przedsiębiorstwa energetyczne tytułów prawnych do nieruchomości na cele przesyłu energii elektrycznej.

Jej praktyka obejmuje świadczenie usług prawnych na rzecz generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, w tym sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, w tym z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz prawa budowlanego, oraz reprezentację wykonawców i inwestorów w toku postępowań sądowych i administracyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Podstaw Prawno – Ekonomicznych Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej.

Associate, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Kancelaria Hoogells

Kancelaria Hoogells jest wiodącym doradcą prawnym w obszarze budownictwa i infrastruktury pod kątem kompleksowego doradztwa prawnego i biznesowego. Wspiera klientów na etapie pozyskiwania i realizacji inwestycji. Bogate doświadczenie zdobyła dzięki wieloletniej współpracy zarówno z Wykonawcami, jak i Inżynierami Kontraktów przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

W ramach doradztwa prawnego kancelaria wspiera Klientów w szczególności poprzez:

 1. analizy dokumentacji przetargowych i opracowywanie map potencjalnych ryzyk, identyfikowanie możliwych sposób ich ograniczenia, eliminacji,
 2. analizę ofert konkurencji,
 3. udział w prowadzeniu korespondencji z zamawiającymi (wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, sporządzanie odpowiedzi na wezwania, pytania zamawiających)
 4. sporządzanie środków ochrony prawnej i reprezentację interesów Klientów przed Krajową Izbę Odwoławczą,
 5. kompleksową obsługę prawną w toku realizacji inwestycji, tj. wsparcie Klientów w procedowaniu roszczeń terminowych, finansowych, opracowywanie projektów porozumień, aneksów, wniosków o procedowanie Zmian

Obsługuje również spółki produkcyjne oraz klientów działających w obszarze transakcyjnym, fuzji i przejęć (M&A), finansowania (corporate finance / project finance), rynków kapitałowych, a także w obsłudze korporacyjnej grup kapitałowych (w tym spółek publicznych).

Sławomir Kośmiński
Inżynier | Niezależny Inżynier Konsultant, członek SIDiR

Magister inżynier budownictwa, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe „Project Management”, a w 2017 roku „Mediator” – oba kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Mediator z Listy Mediatorów Ośrodka Mediacji przy SIDiR oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Od 2004 roku zdobywał doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, lotniska, kolej, infrastruktura gazowa, obiekty użyteczności publicznej i gospodarka wodno-ściekowa), będąc uczestnikiem każdej ze stron procesu inwestycyjnego, tj. zamawiającym, inżynierem oraz wykonawcą.

Tamara Małasiewicz
Inżynier | Dyrektor Zarządzająca SIDiR

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2010 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Niezależny Inżynier Konsultant, Ekspert z listy Ekspertów i Rozjemców SIDiR.

Autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie końcowych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami. Autorka publikacji branżowych oraz współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021).

W latach 2016-2022 Prezes Zarządu Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie. Obecnie Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

Stowarzyszenie, w ramach prowadzonej działalności opracowuje opinie eksperckie, w tym w charakterze biegłego sądowego, tworzenia specyfikacje istotnych warunków zamówienia, prowadzi szkolenia i wspiera strony procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy dedykowany do rozstrzygania sporów budowlanych na rynku komercyjnym i zamówień publicznych. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym, szybkość postępowania oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Rejestracja