IV edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów

IV edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów

Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić czwartą edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywnie zawodowo osoby, które w 2019 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem SIDiR!

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której będą wchodzić wybitni polscy inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody: 1 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1 000 zł za zajęcie drugiego miejsca, 500 zł za zajęcie trzeciego miejsca.

Ponadto, zdobywcy wszystkich trzech nagrodzonych miejsc będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach biuletynu Konsultant oraz będą mieć zapewniony darmowy wstęp na konferencję arbitrażową SIDiR w listopadzie 2019r.

Ale na tym nie koniec! Wszystkie trzy nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród pięciu prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Young Professionals Competition 2020.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 31.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniach 25-26.11.2019 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Miło Nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem medialnym
Wydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Patron honorowy

Patroni medialni


Patron naukowy

Chcielibyśmy, aby Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów na stałe zagościł w kalendarzu branżowych wydarzeń i stał się jedną z platform promocji młodych talentów.

Nasi Patroni od lat promują największe imprezy związane z branżą budowlaną, dlatego objęcie patronatem przez znaczące instytucje w Naszym środowisku tego wydarzenia jest dla Nas zaszczytem i dowodem prestiżu Konkursu.

Kapituła

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Autorka ponad 90 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie, zamówień na roboty budowlane, kalkulacji kosztów w budownictwie i modelowania procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Współautor dwóch książek o charakterze dydaktycznym z zakresu oszacowań kosztowych i przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. W jej dorobku znajduje się także monografia naukowa z dotycząca modelowania procesów decyzyjnych w budownictwie. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Dwukrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Promotor w trzech otwartych przewodach doktorskich. Kierownik, a także wykładowca na studiach podyplomowych związanych z rynkiem zamówień publicznych i Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Posiada doświadczenie zawodowe przy realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z  Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Opracowuje ekspertyzy i opinie dotyczące realizacji przedsięwzięć budowlanych. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w kadencji 2016–2020.

Dr inż. Tomasz Piotrowski

Zastępca Sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w strukturach okręgowych samorządu na Mazowszu członek Sądu Dyscyplinarnego
i przewodniczący Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM.

Czynny inżynier i pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zajmujący się diagnostyką konstrukcji betonowych i tematyką materiałów budowlanych, w szczególności geopolimerów i betonów osłonowych przed promieniowaniem.

Laureat IV edycji programu LIDER, którego jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Specjalista z zakresu norm dot. budowy elektrowni jądrowych. Autor lub współautor blisko 100 publikacji naukowych lub popularno-naukowych.

Paweł Zejer

Inżynier Konsultant, członek zwyczajny SIDiR

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1995).

Od początku kariery zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskimi miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów.

W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywał praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowywaniu strategii holdingu na przyszłość. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania  ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.    W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, w latach 2014-2018 pełnił funkcję vice Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W okresie od 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu EFCA  (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu SIDIR

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska” oraz Politechniki Gdańskiej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Studia Podyplomowe „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Mediator z list Sądów Okręgowych, członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ekspert i rozjemca z listy SIDiR, arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, autor wielu publikacji ze wskazanych dziedzin.

Grzegorz Piskorz

Członek Zarządu SIDiR – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, a obecnie doktorant IV roku studiów doktorackich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Od 2015 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, a od 2018 roku członek Zarządu SIDiR. Od 2015 roku członek Komitetu Sterującego EFCA Young Professionals, grupy która zrzesza Młodych Profesjonalistów, a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Jest ekspertem w dziedzinie analizy opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Zdobywał doświadczenie biorąc udział przy realizacji 44 kontraktów infrastrukturalnych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów z zakresu zarządzania w budownictwie.

Uczestnik i prelegent konferencji branżowych i naukowych oraz autor publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant” wydawanego przez SIDiR.

Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów w 2015 roku, zdobył wyróżnienie w IX edycji Konkursu EFCA Young Professionals Competition w 2016 roku.

Wyniki III Edycji

Trzecią edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów, która odbyła się w 2018 r. zwyciężyli Pan Krystian ZiółkowskiPan Filip Zinkiewicz.

Praca konkursowa dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Budowa XIV-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami w parterze Kompleks „C”, ul. Wojska Polskiego, Malczewskiego w Świnoujściu”.

W niniejszej pracy autorzy przyczynili się do opracowania rozwiązania projektowego, które wpłynęło na znaczne przyspieszenie prac w stosunku do założonego harmonogramu, a także pozwoliło na optymalizację kosztów wykonania robót, a tym samym całej inwestycji.

Zgłoszona praca autorów, została również wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu EFCA Young Professionals Competition 2019.

Filip ZINKIEWICZ Filip ZINKIEWICZ
Udział w Krajowym Konkursie dla Młodych Profesjonalistów otworzył mi drogę do dalszego rozwoju zawodowego oraz przyczynił się do poszerzenia sieci kontaktów. Przy okazji konkursu miałem możliwość porównania swoich sił w odniesieniu do osiągnięć młodych inżynierów z całej Europy.
Krystian ZIÓŁKOWSKI Krystian ZIÓŁKOWSKI
Udział w Krajowym Konkursie dla Młodych Profesjonalistów był cennym doświadczeniem zawodowym oraz osobistym.Dzięki wygranej obrałem cel dalszego rozwoju zawodowego oraz nawiązałem wiele cennych kontaktów w branży.

Zapraszamy wszystkich Młodych Profesjonalistów do wzięcia udziału w konkursie!”

Powodzenia!
Krystian Ziółkowski
Filip Zinkiewicz

Zapraszamy!
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Pliki do pobrania

Ulotka i regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową