Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić VII edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2022.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2022 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba być członkiem SIDiR.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 5.000 zł.

Ponadto, zdobywca nagrody będzie mógł opublikować swoją pracę w formie artykułu na łamach Biuletynu Konsultant oraz będzie miał zapewniony darmowy wstęp na X edycję Konferencji SIDiR.

Ale na tym nie koniec. Nagrodzona praca będzie miała zagwarantowane miejsce wśród pięciu prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2023.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 31.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie X edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (listopad 2022 r.).

Miło Nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem wspierającym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, patronatem medialnym Inżynier Budownictwa oraz Wydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy

Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR

Pliki do pobrania

Ulotka i regulamin
Formularz zgłoszeniowy


Wyniki VI Edycji

W VI edycji Konkursu, która odbyła się w 2021 r., zwyciężył Pan Bartosz Majda, Kierownik Budowy w firmie STRABAG Sp. z o.o.

W zgłoszonej pracy konkursowej autor opisał swój wkład w projekt o nazwie Projekt i budowa Autostrady A1 Tuszyn. Zadanie to, realizowane na podstawie umowy z Zamawiającym, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, pod nadzorem Ayesa Polska Sp. z o.o. obejmuje swym zakresem projekt i budowę autostrady A1 składającej się z dwóch jezdni posiadających po trzy pasy ruchu, budowę węzła „Radomsko”, trzech miejsc obsługi podróżnych, jednego mostu, pięciu wiaduktów drogowych, dziesięciu wiaduktów autostradowych oraz jednego przejścia dla dużych zwierząt zlokalizowanego nad autostradą.

Innowacyjnością w tym projekcie było wspólne podejście Wykonawcy, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Nadzoru Budowy do zagadnienia prowadzenia robót budowlanych pod ruchem w taki sposób, by na bieżąco dostosowywać możliwości ruchu publicznego do zmieniającej się w trakcie budowy infrastruktury, przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom budowy oraz samej możliwości prowadzenia prac. Efekt podjętych działań to znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa osób pracujących na budowie, a ponadto skrócenie czasu przejazdu przez budowany odcinek przy jednoczesnym zminimalizowaniu występowania zdarzeń drogowych powodujących zatory, co pozwoliło całkowicie wyeliminować utrudnienia w ruchu generowane przez budowę. Działanie takie było pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem na czynnej budowie pod ruchem.

Zwycięzca VI Edycji

mgr inż. Bartosz Majda

Absolwent inżynierii lądowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również studiów podyplomowych z zakresu procedur FIDIC i eksploatacji dróg. Wykonuje samodzielne funkcje techniczne i uczestniczy w realizacji projektów infrastrukturalnych od 2008 r. (m. in. przy budowie drogi ekspresowej S3, S7 oraz projekcie i budowie autostrad A1 oraz A2). Aktualnie pełni funkcję kierownika budowy autostrady A1 na odcinku Kamieńsk-Radomsko.

Proces budowlany obejmujący realizację projektów infrastrukturalnych prowadzi do powstania budowli, które z jednej strony fascynują, dają satysfakcję oraz są dla nas wszystkich użyteczne. Z drugiej strony są one niejako wypadkową procesu prawnego i ekonomicznego. Poznanie tych procesów, a przede wszystkim ich wzajemnego wpływu na siebie pomaga nam dostrzegać możliwe problemy, odpowiednio wcześnie reagować, a tym samym podnosić jakość budowanych obiektów i zwiększać komfort współpracy pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Dlatego też zachęcam wszystkich do poszerzania wiedzy i udziału w inicjatywach, takich jak Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów realizowany przez SIDIR, gdzie możemy rozwijać swoje umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów w branży.

Kapituła

Grzegorz Piskorz

Przewodniczący Kapituły Konkursowej

Członek Zarządu SIDiR – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, a obecnie doktorant IV roku studiów doktorackich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Od 2015 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, a od 2018 roku członek Zarządu SIDiR. Od 2015 roku członek Komitetu Sterującego EFCA Young Professionals, grupy która zrzesza Młodych Profesjonalistów, a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Jest ekspertem w dziedzinie analizy opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Zdobywał doświadczenie biorąc udział przy realizacji 44 kontraktów infrastrukturalnych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów z zakresu zarządzania w budownictwie.

Uczestnik i prelegent konferencji branżowych i naukowych oraz autor publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant” wydawanego przez SIDiR.

Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów w 2015 roku, zdobył wyróżnienie w IX edycji Konkursu EFCA Young Professionals Competition w 2016 roku.

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu SIDIR

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska” oraz Politechniki Gdańskiej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Studia Podyplomowe „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Mediator z list Sądów Okręgowych, członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ekspert i rozjemca z listy SIDiR, arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, autor wielu publikacji ze wskazanych dziedzin.

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony od 1998 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka ponad 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie, zamówień na roboty budowlane, kalkulacji kosztów w budownictwie i modelowana procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Współautor dwóch książek z zakresu oszacowań kosztowych i przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. W jej dorobku znajduje się także monografia naukowa z dotycząca modelowania procesów decyzyjnych w budownictwie. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Trzykrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Promotor i recenzent prac doktorskich a także postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W 2019 otrzymała nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierownik, a także wykładowca na studiach podyplomowych związanych z rynkiem zamówień publicznych i Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Opracowuje ekspertyzy i opinie dotyczące realizacji przedsięwzięć budowlanych. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021 – 2024.

Dr inż. Tomasz Piotrowski

ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2005 roku. Od tego czasu zatrudniony w Katedrze/Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych (do 2010 roku jako asystent, następnie adiunkt). Podczas studiów uczestniczył w międzynarodowym projekcie dotyczącym wpływu przygotowania powierzchni podłoża betonowego na propagację fali sprężystej w układach naprawczych. Przedstawiona w języku angielskim praca magisterska została nagrodzona przez Ministra Transportu i Budownictwa. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w specjalności inżynieria materiałów budowlanych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych. W ostatnim czasie zaangażowany w realizację projektu optymalizacji betonu osłonowego na potrzeby polskiej energetyki jądrowej. W 2013 roku został jednym ze zwycięzców IV Edycji programu NCBiR o nazwie „Lider” – Projekt dr inż. Tomasza Piotrowskiego pt. „Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym” znalazł się na liście wśród 41 finansowanych projektów. Obecnie realizuje zadania w europejskim projekcie EUROFusion.

W 2011 roku zdobył uprawnienia budowlane nr MAZ/0081/OWOK/11 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2018 roku aktywnie działa w samorządzie inżynierów budownictwa – delegat na Okręgowy Zjazd i Krajowy Zjazd PIIB kadencji 2018-2022 oraz 2022-2026. W kadencji 2018-2022 Zastępca Sekretarza Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Zespołu ds. BIM w PIIB, Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. SEOD w PIIB, Przewodniczący Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM w MOIIB oraz członek Sądu Dyscyplinarnego MOIIB. W kadencji 2022-2026 Sekretarza Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Komisji ds. cyfryzacji PIIB, członek Rady Okręgowej i Prezydium MOIIB, a także Przewodniczący Komisji ds. BIM i cyfryzacji. Od marca 2022 roku Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BIM w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od lat rozwija swój dorobek zawodowy realizując zlecenia z przemysłu obejmujące: opinie, ekspertyzy, nadzory i odbiory prac. Członek Kapituły Konkursowej Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów IV edycji 2019.

Radosław Sekunda

dr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów.

Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania robót remontowych i renowacyjnych w obiektach budowlanych (nr RZE/X/0002/16) oraz rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie termomodernizacji budynków (nr RZE/X/0001/16). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) w kadencji 2020-2024.

Paweł Zejer

Inżynier Konsultant, członek zwyczajny SIDiR

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1995).

Od początku kariery zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskimi miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów.

W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywał praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowywaniu strategii holdingu na przyszłość. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania  ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.    W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, w latach 2014-2018 pełnił funkcję vice Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W okresie od 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu EFCA  (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.