Numer 48-49, 01-02 2018

Numer 48-49, 01-02 2018

W numerze:

 • Dzisiejszy rynek zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych — przegląd efektywności
 • Minimalizacja ryzyka nieukończenia kontraktu w terminie i w zakładanym budżecie
 • Metody analitycznego wsparcia stron w podejmowaniu decyzji w zakresie przedłużenia okresu realizacji kontraktu
 • Ważne kwestie zarządzania projektami FIDIC w Polsce
 • Granice wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o roboty budowlane
 • Złote Zasady FI DIC w nowych
 • Warunkach Kontraktowych FIDIC z 2017 r.
 • Gestia ubezpieczeniowa po stronie zamawiającego – skuteczna ochrona inwestycji
 • Wyniki konkurs „Dobre praktyki w zagrożeniu”
 • Rażąco niska cena – czyli instrukcja badania rzetelności oferty
 • Prawdy i mity pozacenowych kryteriów oceny ofert – ujęcie praktyczne
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych
 • Profesjonalistów na najciekawszy projekt
 • Wpływ orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej na zobowiązania stron kontraktów budowlanych
 • Zapisy OPZ i warunków kontraktu a roszczenia wykonawcy
 • Znaczenie procedury mediacyjnej dla minimalizacji ryzyk kontraktowych w systemie zamówień publicznych
 • Podsumowanie konferencji