Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Wytyczne FIDIC z dnia 1 kwietnia 2013 r.
dla stosujących Warunki Kontraktu z 1999 w odniesieniu do Decyzji Komisji Rozjemczej

Szanowni Państwo.

Spełniając obietnicę złożoną podczas ostatnich Warsztatów, które się odbyły w dniu
21 kwietnia 2014 r. przekazuję Państwu informację o Wytycznych FIDIC dla stosujących Warunki Kontraktu z 1999 r. w odniesieniu do wydawanych przez Komisje Rozjemstwa w Sporach Decyzji.
Żeby lepiej zrozumieć intencje FIDIC odsyłam do lektury opublikowanego w Biuletynie KONSULTANT, nr 34-35 z listopada 2014 artykułu mojego autorstwa „Skutki prawne i kontraktowe wydanej przez Komisję Rozjemstwa w sporach”, opisującego procedurę postępowania z wydaną Decyzją Komisji Rozjemstwa („KR”) w Sporach oraz skutki prawne i kontraktowe takiej Decyzji.
Podkreślałem wówczas, że dokładne zrozumienie klauzul dotyczących KR i Decyzji jako takie nastręcza dużo problemów spowodowanych między innymi nietrafnymi tłumaczeniami dokonanymi przez SIDiR.
Ale jak się okazuje nie tylko my mamy problem z tymi klauzulami. To samo trapi naszych kolegów
z FIDIC, do których od dłuższego czasu docierały informacje, że znaczna liczba sądów arbitrażowych, do których trafiają spory wynikające na tle realizacji kontraktów opartych o WK FIDIC, stwierdziła,
że klauzula 20 nie jest jednoznaczna w kwestii takiej, czy jedna ze Stron może zaskarżyć do sądu arbitrażowego niezastosowanie się przez drugą Stronę do Decyzji Komisji Rozjemczej, która jest wiążąca, ale jeszcze nie jest ostateczna, jak ma to miejsce w wypadku klauzuli 20.7 odnoszącej się do „ostatecznej i wiążącej” decyzji KR. Jak zauważa FIDIC w swoim Memorandum z dnia
1 kwietnia 2013 r. Decyzja KR jest „wiążąca”, ale nie jest „ostateczna”, gdy którakolwiek ze Stron da powiadomienie o niezadowoleniu z decyzji KR w terminie 28 dni od daty otrzymania takiej decyzji.
W związku z powyższym postanowiono opublikować Wytyczne, które w założeniu zostały sformułowane w celu wyjaśnienia intencji FIDIC w odniesieniu do wykonalności decyzji Komisji Rozjemczej, które są wiążące, ale jeszcze nieostateczne, a mianowicie, iż w wypadku niezastosowania się do takich decyzji, naruszenie to powinno nadawać się do zaskarżenia do sądu arbitrażowego
na podstawie klauzuli 20.6 [Arbitraż] bez zastosowania klauzuli 20.4 [Uzyskanie Decyzji Komisji Rozjemczej] oraz klauzuli 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne].
Intencji tej dano wyraz w Warunkach kontraktowych FIDIC dla projektowania, budowy i obsługi
z 2008 r. (tzw. „złota książka”) w klauzuli 20.9 posiadającej równoznaczne brzmienie. (…)

Pełny tekst dokumentu do pobrania tutaj: Zalecenia FIDIC_decyzja KR