Latawiec Tomasz


Latawiec Tomasz


Inżynier Konsultant, wykładowca, ekspert, rozjemca, arbiter, mediator, koncyliator

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Inżynier budownictwa w specjalizacji Drogi, ulice i lotniska, oraz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Wiceprezes Budowlanego Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Ekspert z Listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Arbiter z Listy Arbitrów Budowlanego Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Mediator z Listy Mediatorów Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Arbiter, Mediator i Koncyliator z Listy Stałej Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 30.05.2016 r.

Członek Zespołu d/s Tłumaczeń i Opracowań Warunków Kontraktowych FIDIC:

 • „Klient/Konsultant, 2010”, (”biała książka”);
 • „Projektowanie, Budowa i Obsługa, 2010”, (”złota książka”);
 • „Na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem, 2010”, (”żółta książka”).

Współzałożyciel i Członek Zwyczajny Stowarzyszenia  „Inicjatywa dla infrastruktury”

Współzałożyciel i Członek Zwyczajny Stowarzyszenia  „BIM dla Polskiego budownictwa”

Koordynator prac Zespołów Roboczych przy GDDKiA z ramienia organizacji społecznych: Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Budownictwa (OIGD) oraz Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (ZPBUI).

Członek Komisji Rozjemstwa w Sporach (dalej KR) bądź Przewodniczący KR dla różnych kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (2011 – 2 KR, 2012 – 2 KR, 2013 – 5 KR, 2014 – 6 KR, 2015 – 3 KR, 2016 – 5 KR, 2017 – 4 KR, 2018 – 6 KR, 2019 – 2 KR, 2020 – 3 KR, 2021 – 2 KR, 2022 – 4 KR); we wszystkich przypadkach KR wydała wiążące dla Stron Decyzje).

Autor SIWZ dla projektu budowy tunelu podwodnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” (wartość szacunkowa 800 mln. PLN) oraz SIWZ na Inżyniera dla tego projektu (wartość szacunkowa 24 mln. PLN).

Autor SIWZ dla projektu budowy Terminala Intermodalnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” (wartość szacunkowa 150 mln. PLN) oraz SIWZ na Inżyniera dla tego projektu (wartość szacunkowa 2,5 mln. PLN).

Autor SIWZ dla projektu gospodarki odpadami w formule „zaprojektuj i wybuduj” (wartość szacunkowa 800 mln. PLN) oraz SIWZ na Inżyniera dla tego projektu (wartość szacunkowa 8 mln. PLN).

Autor SIWZ dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w formule „buduj”  (wartość szacunkowa projektu 100 mln. PLN) oraz SIWZ na Inżyniera dla tego projektu (wartość szacunkowa 2 mln. PLN).

Autor Programu Funkcjonalno Użytkowego dla projektu renowacji kanalizacji ogólnospławnej o przekroju jajowym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Audytor w zakresie analiz i opisania obowiązków Inżyniera wynikających z Umowy na „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” (Projekt) oraz umów wykonawczych na roboty budowlane dla Projektu oraz sposobu wywiązywania się Inżyniera z tych obowiązków, wskazania szczególnych przypadków naruszenia warunków Umowy i oceny wpływu działań Inżyniera na bieżący postęp realizacji Projektu oraz oszacowanie ryzyk Zamawiającego spowodowanych działaniami Inżyniera i Personelu Inżyniera.

Współautor wielu Opinii Biegłego dla sądów powszechnych (2014 – 1 opinia, 2016 – 3 opinie, 2017 – 2 opinie, 2018 – 3 opinie, 2019 – 5 opinii, 2020 – 3 opinie, 2021 – 3 opinie, 2022 – 6 opinii, 2023 – 3 opinie).

Autor opinii prywatnych dla zamawiających z sektora kolejowego, drogowego i energetyki konwencjonalnej.

Doradza z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Jednostek Realizujących Projekt z sektora infrastruktury transportowej, ochrony środowiska i gospodarki opadami, a także dla firm wykonawczych.

Doświadczenia zawodowe przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC polegające na przygotowaniu i złożeniu ofert przetargowych, zarządzaniu i koordynowaniu realizacji kontraktów, rozliczaniu kontraktów wraz z przygotowywaniem dokumentacji związanej z roszczeniami, na różnych etapach realizacji tych kontraktów.

Szef Zespołu Wsparcia Eksperckiego FIDIC w firmach wykonawczych realizujących kontrakty infrastruktury komunikacyjnej dla GDDKiA oraz PKP PLK S.A.

Wykładowca i moderator otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC (2010 – 2, 2011 – 6, 2012 – 5, 2013 – 10) oraz szkoleń zamkniętych – dedykowanych (2010 – 5, 2011 – 5, 2012 – 7, 2013 – 3, 2014 – 11, 2015 – 14, 2016 – 6, 2017 – 14, 2018 – 6, 2020 – 2, 2021 – 6 szkoleń, 2022 – 7 szkoleń)

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC
 • Ryzyka kontraktowe i zarządzanie zmianą
 • Rozstrzyganie roszczeń wg WK FIDIC
 • Prawa i obowiązki stron procesu budowlanego

Publikacje

 • współautor tłumaczenia Złotej Książki FIDIC
 • szereg artykułów w Biuletynie Konsultant, Inżynierii Bezwykopowej i Geoinżynierii GDMT
 • Współautorstwo Standardów Realizacji Inwestycji