Zaproszenie kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Termin

18 czerwca 2024 10:00 – 12:30

Zarejestruj się

Podczas warsztatów:

 • podzielimy się doświadczeniami i praktyczną wiedzą na temat naliczania kar umownych, ich dochodzenia, potrącania;
 • przedstawimy krok po kroku jakie działania powinien wykonać Zamawiający, by bezpiecznie „zmiarkować” kary i uniknąć długotrwałego sporu sądowego;
 • uwzględnimy obowiązki i ryzyka dotyczące kar umownych, związane z realizacją inwestycji przez podmioty publiczne;

Agenda:

 1. Czym właściwie jest kara umowna, czemu służy i jak ją poprawnie sformułować w umowie?
 2. Czy kary umowne są obowiązkowe w umowach? Czy trzeba naliczać kary? Obowiązki Wykonawców i Inwestorów w zakresie kar umownych.
 3. Zwłoka a opóźnienie. Czy Inwestor musi wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za opóźnienie? Czy Inwestor musi wykazywać winę Wykonawcy? Czy Wykonawca musi wykazać, że nie ponosi winy za opóźnienie?
 4. Jak miarkują kary umowne sądy? W jaki sposób sądy to robią i co biorą pod uwagę przy miarkowaniu?
 5. Czy musi powstać szkoda, aby można było naliczyć karę umowną? Wpływ wysokości szkody na miarkowanie.
 6. Czy możliwe jest miarkowanie kar gdy: Inwestor potrącił kary umowne, ustanowiono limit kar umownych, kara umowna była obowiązkowa, postanowienie o karach było zatwierdzone przez KIO.
 7. Ograniczenia w miarkowaniu kar umownych.
 8. Czy Inwestor możne samodzielnie zmiarkować karę umowną, czy może to zrobić tylko sąd? Ograniczenia i ryzyka związane z miarkowaniem, dyscyplina finansów publicznych.
 9. Jak sprawdzić czy kara umowna jest na rynkowym poziomie oraz czy się „utrzyma” w wyroku sądu?

Program:

10:00 – 11:15 Część pierwsza

11:15 – 11:20 Przerwa

11:20 – 12:00 Część druga

12:00 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

Webinar poprowadzą

Agnieszka Suchecka
Radca Prawny | Wspólnik Zarządzający BSSK

Jest wybitnym ekspertem od wszelkich problemów prawnych związanych z branżą budownictwa, infrastruktury i transportu.

Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, procedur ochrony środowiska, procesów inwestycyjnych, w tym projektowania ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury kolejowej oraz drogowej.

Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowcą Studiów Podyplomowych dotyczących realizacji inwestycji w oparciu o procedury FIDIC oraz Banku światowego na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Gdańskiej. Została wpisana na listę specjalistów do kontroli projektów unijnych przy Ministerstwie Gospodarki. Działa w zakresie współtworzenia nowych regulacji prawnych i rozwiązań kontraktowych m.in. w ramach Forum Inwestycyjnego organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Prowadzi również szkolenia z zakresu rozwoju branży inwestycji infrastrukturalnych.

Zamiłowanie do prawa zamówień publicznych towarzyszy jej już od studiów, które ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2001 roku. W latach 2001 – 2003 uczęszczała na studia doktoranckie organizowane przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. W roku 2006 uzyskała wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Z pewnością nieocenione wydaje się być jej doświadczenie, gdyż wpływa na wybór najlepszych rozwiązań umożliwiających zapobieganie sytuacjom problemowym bądź radzenie z już istniejącymi.

Agata Wujewska
Radca Prawny | Wspólnik Zarządzający BSSK

Jest ekspertem w zakresie prawa zamówień publicznych, zamówień sektorowych, oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy kontraktów FIDIC. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prowadzi doradztwo dla Klientów Kancelarii w zakresie realizacji inwestycji prywatnych oraz publicznych z zakresu m.in. inwestycji drogowych, kolejowych, transportu publicznego, gospodarki wodnej, wodociągowych, wodnościekowych, realizacji usług informatycznych, w zakresie sporów sądowych związanych z ich realizacją.

Jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z prawem zamówień publicznych, w czasopismach „Przetargi Publiczne” i „Zamawiający”. Prelegentka podczas Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców oraz Kongresów Zamówień Publicznych. Brała udział jako prelegentka w ramach programu „Pracuj z Najlepszymi” organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych poznańskich kancelariach, doradzając Klientom prowadzącym działalność gospodarczą w obszarach związanych z m.in. logistyką, lotnictwem czy handlem detalicznym. W kancelarii nadzoruje Zespół Budownictwa, Infrastruktury i Transportu.

Marek Miller
Radca Prawny | Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

17 maja 2017 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, radca prawny. Współorganizator Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz współtwórca aktów wykonawczych do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej. Współautor zmiany ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z roku 2006, roku 2009 oraz roku 2015 r. Współautor komentarza do Ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego. W latach 2006-2015 Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej, którego był organizatorem.

Zaangażowany i skuteczny pełnomocnik Skarbu Państwa w najważniejszych postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi. Reprezentował Skarb Państwa w ponad 1000 spraw sądowych. Twórca koncepcji stanowisk w wielu istotnych sprawach Skarbu Państwa. Brał udział w opiniowaniu, a także tworzeniu projektów aktów normatywnych dotyczących najważniejszych praw i interesów Skarbu Państwa. Posiada również bogate doświadczenie rynkowe.

Ceniony wykładowca, m.in. prowadzi zajęcia i wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Tomasz Latawiec
Inżynier | Prezes Zarządu SIDiR

Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska”, studia podyplomowe Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym; Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.

Autor licznych opinii eksperckich sporządzanych na zlecenia zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowień sądów.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej i obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj” oraz „buduj”.

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC, a także prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Propagator „dobrych praktyk” i standardów w realizacji inwestycji budowlanych oraz zrównoważonych umów o roboty budowlane.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

Stowarzyszenie, w ramach prowadzonej działalności opracowuje opinie eksperckie, w tym w charakterze biegłego sądowego, tworzenia specyfikacje istotnych warunków zamówienia, prowadzi szkolenia i wspiera strony procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy dedykowany do rozstrzygania sporów budowlanych na rynku komercyjnym i zamówień publicznych. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym, szybkość postępowania oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Rejestracja