Zarządzanie budową na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC.

Kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”

13 - 14.03.2024, Szkolenie On-line

Korzyści

Nauczysz się, podstawowych postanowień WK FIDIC

Dowiesz się, jakie są podstawy prawne WK FIDIC i jak należy interpretować podstawowe Subklauzule WK FIDIC

Poznasz, jak stosować WK FIDIC w praktyce, z uwzględnieniem przepisów dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego

Program

Moduł 1 – Podstawy prawne i przepisy dotyczące procesu inwestycyjno – budowlanego

Moduł 2 – Podstawy prawne Warunków Kontraktu FIDIC

Moduł 3 – Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC (omówienie)

Moduł 4 – Zarządzanie budową a WK FIDIC

Moduł 5 – Kontrakt – podstawowe dokumenty kontraktowe i ich użycie

Moduł 6 – Uczestnicy procesu budowlanego

Moduł 7 – Dokumentowanie procesu budowlanego

Moduł 8 – Spotkania, rady budowy i ich rola

Moduł 9 –  Planowanie i rozpoczęcie budowy

Moduł 10 – Materiały i siła robocza

Moduł 11  – Budowa – inspekcje i odbiory częściowe

Moduł 12 – Płatności

Moduł 13 –  Zmiany w Kontrakcie, roboty dodatkowe

Moduł 14 –  Przejęcie Robót / Odbiór Robót

Moduł 15 – Okres zgłaszania wad, rękojmia i gwarancja

Moduł 16 – Płatności końcowe i ostateczne

Moduł 17 – Roszczenia, spory i ich rozstrzyganie

Metodyka

 • Kowersatorium
 • Prezentacja poszczególnych zagadnień
 • Przykłady i studia przypadków
 • Analiza problemów zgłoszonych ad hoc przez uczestników

Prowadzący

Piliszek Jacek

Piliszek Jacek

Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant, były członek zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Rzeczoznawca majątkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, m.in. jako: dyrektor ds. kontraktowych w dużej firmie budowlanej, dyrektor projektu odpowiedzialny za zespół rozpatrujący o roszczenia o wartości blisko 1 mld powstałe po rozwiązaniu umowy, Inżynier FIDIC na kilkudziesięciu kontraktach, kierownik projektu w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi, pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Autor podręcznika „Zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Przeprowadził szkolenia w wymiarze ok. 300 dni szkoleniowych z różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego.

Piliszek Jacek

Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant, były członek zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Rzeczoznawca majątkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, m.in. jako: dyrektor ds. kontraktowych w dużej firmie budowlanej, dyrektor projektu odpowiedzialny za zespół rozpatrujący o roszczenia o wartości blisko 1 mld powstałe po rozwiązaniu umowy, Inżynier FIDIC na kilkudziesięciu kontraktach, kierownik projektu w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi, pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Autor podręcznika „Zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Przeprowadził szkolenia w wymiarze ok. 300 dni szkoleniowych z różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego.

Prowadzi szkolenia

 • Zarządzanie budową na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC – kontrakty „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • Zarządzanie roszczeniami stron w kontraktach budowlanych
 • Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Rola i zadania Inżyniera w realizacjach prowadzonych według Warunków Kontraktu FIDIC
 • Zarządzanie ryzykami stron w przedsięwzięciach inwestycyjno – budowlanych
 • Praktyczne aspekty przygotowania i realizacji procesu budowlanego – proces inwestycyjny w ujęciu multidyscyplinarnym
 • Dedykowane szkolenia dla personelu Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy z wymagań podanych w Kontrakcie

Przebyte szkolenia

 • Prowadzenie nadzoru w kontraktach FIDIC
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzenie projektami – ujęcie procesowe
 • Zamówienia publiczne w ramach szkolenia Akademia Asesora
 • Oceny ekonomiczno-finansowe biznes planu i studium wykonalności. Przygotowanie do oceny wniosków w ramach RPO WM
 • Analiza biznes planu i studium wykonalności w projektach realizowanych w ramach RPO – warsztaty
 • Analiza Kwalikowalności
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektów złożonych w ramach RPO WM
 • Nieprawidłowości występujące w projektach RPO WM
 • Ocena finansowa i ekonomiczna projektów złożonych w ramach RPO WM
 • Nowelizacja ustaw dotyczących realizacji projektów w ramach RPO
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji
 • Przygotowanie inwestycji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dotyczących zastępstwa inwestycyjnego: inwestycji nowej i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Dokumentacja budowy w etapie realizacji. Zakres, cel i sposób prowadzenia
 • Tarcza antykryzysowa i umowy cywilnoprawne w dobie epidemii
 • ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA cz I. Moja siła, czyli jak wzmocnić swoją odporność psychiczną?
 • Monika Zalewska – HIGH5
 • DUŻE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku)
 • Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz przeprojektowywania istniejących budynków
 • Tarcza antykryzysowa i umowy cywilnoprawne w dobie epidemii
 • PRAWO BUDOWLANE po zmianie z 19 września 2020 roku – CZ I – RETRANSMISJA
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego i dokumentacja geologiczno – inżynierska w procesie inwestycyjnym
 • Zmiany w Prawie budowlanym po 31.07.2020 r. oraz 19.09.2020 r. – istotne aspekty wprowadzonych zmian
 • Aktualne przepisy prawa wodnego i zasady stosowania w gospodarce wodno-ściekowej
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Katalog robót budowlanych bez pozwolenie na budowę w świetle orzecznictwa
 • Eurokod 1 oddziaływania na konstrukcje
 • Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych
 • Postępowanie administracyjne w sprawach zgód budowlanych, z uwzględnieniem ostatnich zmian Prawa budowlanego
 • Projekt budowlany 2020
 • Uwarunkowania prawne przygotowania i realizacji inwestycji w świetle zmian w ustawodawstwie
 • Umowy na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
 • Fotowoltaika sposobem na oszczędność energii i ochronę środowiska

Publikacje

 • Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia ugięć dopuszczalnych w stropach prefabrykowanych, XXVIIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa 1982 Krynica
 • Analiza probabilistyczna stanów granicznych stropów monolitycznych, Praca Naukowe Instytutu Politechniki Wrocławskiej, nr 40 1983
 • Progress in evaluation of structural safety and serviceability by probabilistic analysis, Polish – Swedish Seminar, 12-14 June, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Division of Structural Design, 1984:12
 • Metoda obliczania ugięć zarysowanych płyt żelbetowych, XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa 1984 Krynica
 • Ocena bezpieczeństwa ścian betonowych w budynkach mieszkalnych prze wykorzystaniu metod analizy probabilistycznej, Budownictwo Ogólne, 7-8-9/85
 • Uściślenie i wyrównane normowych zapasów bezpieczeństwa w budownictwie ogólnym, Budownictwo Ogólne, 1-2/86
 • Analiza możliwości zmniejszenia zużycia stali w stropach żelbetowych budownictwa mieszkaniowego w wyniku redukcji współczynnika bezpieczeństwa dla stali, Budownictwo Ogólne, 1-2/86
 • Ocena zapasu bezpieczeństwa stropów żelbetowych jednokierunkowo zginanych projektowanych zgodnie z normą PN-84/B-03264, XXXII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków 1986 Krynica
 • Ocena bezpieczeństwa ścian betonowych, XXXII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków 1986 Krynica
 • Obliczanie i zachowanie się konstrukcji szkieletowo – membranowej, XXXIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice 1987 Krynica
 • Wykorzystanie metody elementów skończonych do określania wskaźnika niezawodności β, XXXIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice 1987 Krynica
 • Obliczanie doraźnych odkształceń i sił wewnętrznych w zarysowanych płytach żelbetowych, Archiwum Inżynierii Lądowej – Tom XXXIII, Z. 2/1987
 • Wykorzystanie metody elementów skończonych w analizie losowej konstrukcji, Archiwum Inżynierii Lądowej – Tom XXXIII, Z. 4/1987
 • Interaktywny program komputerowy na IBM-PC do projektowania żelbetowych konstrukcji zgodnie z PN-84/B-03264, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, 1989
 • Computer Program „SAFETY” for evaluation of failure probability by means of different methods, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Division of Structural Design, 1989:15
 • Comparative study of safety levels: Level 1, Level 2, Level 3,; Ultimate limit states of reinforced concrete beams in bending, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Division of Structural Design, 1989:16
 • Comparative study of safety levels: Level 1, Level 2, Level 3; Probabilistic analysis of reinforced concrete columns, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Division of Structural Design, 1990:4
 • Design requirements for reinforced concrete structures, a comparison between the European Code, EC2 and Swedish Regulations, BBK 79, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Division of Structural Design, 1990:2
 • Reliability of reinforced concrete beams under bending and shear, Skandinaviskt Forum for Stochastik Mechanik 1990, Tekniska Hogskolan i Lund, 30-31 August, 1990
 • Evaluation of natural frequencies of the Wasa Test House in The Antarctic, Building Aerodynamics Research Group, 1991
 • A probabilistic model of analysis of reinforced concrete members, Scandinavian Forum for Stochastic Mechanics, Aalborg 1992
 • On the probabilistic analysis of reinforced concrete beams in shear and bending, Structural Safety, 12 (1993)
 • Probabilistic FEM analysis of reinforced concrete beams, Proceedings of ICOSSAR ‘93
 • Zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, podręcznik stosowania, Warszawa 2006 rok
 • Ryzyko w inwestycyjnych projektach budowlanych, Konsultant, Kwiecień 2013
 • Zmiany w przedmiocie zamówienia w zamówieniach publicznych, Konsultant, Czerwiec – Sierpień 2014
 • Jak i po co warunki kontraktowe FIDIC powinny być stosowane w umowach zamówienia publicznego?, Zamawiający, nr 30, marzec – kwiecień 2015
 • Zmiany umów po zmianie ustawy prawo zamówień publicznych – nowe wyzwania i ryzyka, Konsultant, nr 42-23, Sierpień – Wrzesień 2016
 • Koncyliacja, czy szansa zostanie wykorzystana ?, Konsultant, nr 54, Marzec 2020
 • Usuwanie  wad w Warunkach Kontraktowych FIDIC a rękojmia i gwarancja, Prawo budowlane, I/2022,

Szkolenie On-line

Rejestracja on-line

* Pola wymagane

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1200 zł
Brutto (23% VAT): 1476 zł

Rejestracja on-line Rejestracja druk Korzyści Program Metodyka Prowadzący

Numer konta:

26 1910 1048 2252 0362 5222 0001