W odpowiedzi na pismo Stanowisko SIDiR w sprawie realizacji inwestycji kolejowych otrzymaliśmy pismo z PKP PLK które zamieszczamy poniżej:


koparka-budowa

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

Pan
Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4 lok. 429
00 – 074 Warszawa

Dotyczy: Stanowiska SIDiR w sprawie optymalnego modelu realizacji inwestycji.

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Państwa pismo nr W/SIDIR176/6/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. dziękujemy za przedstawienie Państwa stanowiska w sprawie optymalnego modelu realizacji inwestycji, w tym w szczególności zagadnień związanych z formułowaniem dokumentów bazowych.

Zapewniamy Państwa, że PKP PLK S.A. dokłada najwyższej staranności, aby formułowane dokumenty bazowe zapewniały możliwość efektywnego realizowania inwestycji oraz nie prowadziły do nieuzasadnionego wprowadzania klauzul, które modyfikują postanowienia Warunków Kontraktowych FIDI.

W ocenie PKP PLK S.A. konieczny jest dalszy dialog z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Wykonawcami i Stowarzyszeniami eksperckimi w celu wypracowania systemowych rozwiązań, które pozostając w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zapewnią równocześnie wysoką efektywność realizacji inwestycji.

Aby zapewnić płynność tego dialogu oraz pełne zrozumienie wzajemnych potrzeb i zgłaszanych postulatów prosimy Państwa, aby — zgodnie z Państwa deklaracją, złożoną na spotkaniu, które miało miejsce w dniu 11 lipca 2016 r. w siedzibie PKP PLK S.A. — przedstawili Państwo wzory umów dla systemu „buduj” oraz „projektuj i buduj”. uwzględniające specyfikę branży kolejowej.

Przedstawione przez Państwa projekty posłużą za punkt wyjścia do dalszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz CUPT, Wykonawcami i Stowarzyszeniami eksperckimi możliwościach wprowadzania, postulowanych przez Państwa, konkretnych zmian w dokumentach bazowych.

Wykonano w 3 egzemplarzach.

Do wiadomości:
1. Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa
2. Pan Mirosław Chaberek, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A.

Pliki do pobrania

Odpowiedz na pismo z dnia z dnia 18.07.2016