Zaproszenie kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego reprezentujących wykonawców, zamawiających oraz nadzór.

Termin:

12 marca 2024 10:00 – 12:30

Zarejestruj się

W toku realizacji inwestycji budowlanych strony kontraktów niemal zawsze muszą mierzyć się z problemem realizacji prac, które – według wykonawcy – nie były objęte przedmiotem umowy, a tym samym uzgodnionym przez strony wynagrodzeniem. Inwestorzy wyrażają przekonanie, że w każdym przypadku na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania całości prac koniecznych do osiągnięcia umówionego efektu i na tym tle dochodzi do sporu.

Inną kategorią prac są prace zamienne względem tych, określonych pierwotnie w kontrakcie.

Podczas webinaru:

  • wyjaśnimy, jak polepszyć swoją sytuację prawną i biznesową jeszcze na etapie postępowania przetargowego;
  • przedstawimy adekwatne podstawy prawne dochodzenia roszczeń;
  • udzielimy wskazówek, jak przygotować się do sporu i jak zwiększyć szanse w postępowaniu sądowym, gdyby konieczne było jego prowadzenie.

Agenda:

  1. Roboty dodatkowe i zamienne.
  2. Jak polepszyć swoją pozycję w zakresie dochodzenia zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne na etapie weryfikacji dokumentacji przetargowej oraz zawierania umowy?
  3. Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych?
  4. Czy inne roszczenia przysługują w umowach przewidujących wynagrodzenie ryczałtowe?
  5. Komunikacja na etapie realizacji umowy i gromadzenie dowodów.
  6. Jakie są kluczowe problemy na etapie postępowania dowodowego w sporze sądowym dot. robót dodatkowych/zamiennych?
  7. Wpływ robót dodatkowych i zamiennych na termin wykonania umowy i koszt.

Program:

10:00 – 11:00 Część pierwsza (zagadnienia z praktyki prawnej)

11:00 – 11:05 Przerwa

11:05 – 11:45 Część druga (zagadnienia z praktyki inżynierskiej)

11:45 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

Webinar poprowadzą:

Ludwina Klein, LL.M.
Adwokat, Counsel w Kancelarii JDP

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorka Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Mariusz Nowakowski, MLE
Adwokat, Counsel w Kancelarii JDP

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności drogowych, kolejowych oraz energetycznych i przemysłowych. Reprezentuje klientów w toku negocjacji, realizacji oraz rozliczania umów o roboty budowlane w Polsce i za granicą, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management. Prowadzi liczne postępowania o podwyższenie i zapłatę podwyższonego wynagrodzenia, z uwagi na nieprzewidywalne zmiany realiów wykonywania umów, w tym wzrosty kosztów środków produkcji, na podstawie klauzul rebus sic stantibus. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze sporów dotyczących: zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, dochodzenia lub zwalczania kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji/kaucji zabezpieczającej, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu pomiędzy konsorcjantami. Doradza m.in.: w sporach na tle umów najmu, w sprawach o zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, postępowaniach przed regulatorami rynku, a także w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Tomasz Latawiec
Inżynier, Prezes Zarządu SIDiR

Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska”, studia podyplomowe Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym; Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.

Autor licznych opinii eksperckich sporządzanych na zlecenia zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowień sądów.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej i obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj” oraz „buduj”.

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC, a także prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Propagator „dobrych praktyk” i standardów w realizacji inwestycji budowlanych oraz zrównoważonych umów o roboty budowlane.

Tamara Małasiewicz
Inżynier, Dyrektor Zarządzająca SIDiR

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2010 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Niezależny Inżynier Konsultant, Ekspert z listy Ekspertów i Rozjemców SIDiR.

Autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie końcowych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami. Autorka publikacji branżowych oraz współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021).

W latach 2016-2022 Prezes Zarządu Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie. Obecnie Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

Stowarzyszenie, w ramach prowadzonej działalności opracowuje opinie eksperckie, w tym w charakterze biegłego sądowego, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzi szkolenia i wspiera strony procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy dedykowany do rozstrzygania sporów budowlanych na rynku komercyjnym i zamówień publicznych. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym, szybkość postępowania oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Kancelaria JDP jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. energetycznych, kolejowych, drogowych, mostowych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa. Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute Resolution; Arbitration; Real Estate i Commercial oraz Corporate & M&A.

Zarejestruj się