Prezentacja Koszty przedłużenia czasu na ukończenie – aspekty praktyczne

Materiały dostępne dla subskrybentów newslettera.

Prosze podać adres e-mail aby potwierdzić subskrypcję. Jeśli adres nie zostanie odnaleziony, zostanie dodany do listy, jeśli ma status wypisany zostanie ponownie aktywowany.


Warsztaty prowadzone przez uznanych ekspertów dadzą słuchaczom możliwość zapoznania się z prawnymi aspektami dochodzenia roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie oraz z praktycznymi  doświadczeniami w tym zakresie.

Termin

18 października 2023 10:00 – 13:00

Tematyka

  1. Podstawy prawne i przesłanki dochodzenia roszczenia o przedłużenie czasu na ukończenie i zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem
  2. Jak przygotować się do dochodzenia roszczenia o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu
  3.  Jak wykazać wysokość roszczenia o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu?
  4. Doświadczenia z praktyki dochodzenia roszczeń o koszty przedłużenia realizacji kontraktu
  5. Możliwość zawarcia ugody z zamawiającym w sprawie roszczeń o koszty przedłużenia realizacji kontraktów
  6. Aspekty praktyczne – eksperci SIDiR

Program

10:00-11:30 Część pierwsza (zagadnienia prawne)

11:30-11:45 Przerwa

11:45-12:30 Część druga (zagadnienia praktyczne)

12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała
Radca prawny | Partner w Kancelarii JDP

Partner kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży automotivereal estate, producentów, dostawców technologii a także instytucje finansowe. Uznany w międzynarodowym rankingu The LEGAL 500 (2018 – 2023) za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes. Doradza także wykonawcom i inwestorom prywatnym w związku z realizacją złożonych projektów infrastrukturalnych oraz przemysłowych.

Był wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.

Ludwina Klein, LL.M.
Adwokat | Counsel w Kancelarii JDP

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorka Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Kancelaria JDP

Jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. W ostatnich 15 latach kancelaria JDP z sukcesem reprezentowała wiodących wykonawców w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących podwyższenia (waloryzacji) wynagrodzenia.

Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. kolejowych, drogowych, mostowych, energetycznych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa.

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A.

Sławomir Kośmiński
Inżynier | Niezależny Inżynier Konsultant, członek SIDiR

Magister inżynier budownictwa, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe „Project Management”, a w 2017 roku „Mediator” – oba kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Mediator z Listy Mediatorów Ośrodka Mediacji przy SIDiR oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Od 2004 roku zdobywał doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, lotniska, kolej, infrastruktura gazowa, obiekty użyteczności publicznej i gospodarka wodno-ściekowa), będąc uczestnikiem każdej ze stron procesu inwestycyjnego, tj. zamawiającym, inżynierem oraz wykonawcą.

Tamara Małasiewicz
Inżynier | Dyrektor Zarządzająca SIDiR

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2010 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Niezależny Inżynier Konsultant, Ekspert z listy Ekspertów i Rozjemców SIDiR.

Autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie końcowych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami. Autorka publikacji branżowych oraz współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021).

W latach 2016-2022 Prezes Zarządu Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie. Obecnie Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

Stowarzyszenie, w ramach prowadzonej działalności opracowuje opinie eksperckie, w tym w charakterze biegłego sądowego, tworzenia specyfikacje istotnych warunków zamówienia, prowadzi szkolenia i wspiera strony procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy dedykowany do rozstrzygania sporów budowlanych na rynku komercyjnym i zamówień publicznych. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym, szybkość postępowania oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcia.