Ta wersja regulaminu od 14.07.2022 nie jest już aktualna, przejdź na stronę aktualnego regulaminu księgarni.

WSTĘP

Regulamin Księgarni (Sklepu) internetowej Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Data publikacji regulaminu na stronie sklepu 10.04.2018.

Sprzedaż książek za pośrednictwem strony internetowej sidir.pl realizuje Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w Warszawie (00-074), ul. Trębacka 4 lok. 404, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140272, REGON 010678266, posługujący się numerem NIP 527-22-79-094.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] lub numerem telefonu +48 22 826 16 72

§ 1. DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://sidir.pl/ksiegarnia/

Sprzedawca – Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

§ 2: POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Wszystkie produkty na Stronie mają podaną cenę netto, jak i brutto.

Umowa w sklepie jest zawierana w języku polskim.

Wymagania techniczne:

Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UTF-8, nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 3: Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku dodawania produktu do koszyka: np. „Dodaj do koszyka”, „Do koszyka”;
 2. po wybraniu wszystkich produktów wybrać przycisk przenoszący do podsumowania zamówienia, aktualnego stanu koszyka np: „Przejdź do swojego koszyka”;
 3. następnie uzupełnić wszystkie wymagane dane: rodzaj dostawy, imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane do wysyłki, dane do faktury VAT i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie np.: „Zamów”, “Zamawiam”, “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 4. po przesłaniu formularza zamówienia powinna pojawić się informacja o poprawnym przekazaniu zamówienia do realizacji;
 5. na podany e-mail zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia razem z informacjami o płatności.

Złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy składaną przez klienta sprzedawcy. Za zawarcie umowy uważa się dokonanie płatności za zamówienie.

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

 1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 25 zł, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie; orientacyjny czas dostawy 48 godziny od chwili realizacji zamówienia;
 2. odbiór osobisty – koszt 0 zł, płatność tylko gotówką.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność za pośrednictwem serwisu DotPay
 3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym

§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu zamówienia do wysyłki do Kupującego i rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Orientacyjny czas dostawy to 48 godzin od chwili realizacji zamówienia.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej na adres [email protected] (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię faktury VAT.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia.

Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

Klient zwraca Towar na swój koszt na adres: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ul. Trębacka 4 lok. 404, 00-074 Warszawa.

Klient powinien odesłać Towar, w miarę możliwości, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ul. Trębacka 4 lok. 404, 00-074 Warszawa.

Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii faktury VAT.

Gotowy formularz reklamacyjny znaleźć można w zakładce Formularze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 826 16 72 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 8:Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.

§ 9: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422); ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182); rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024); innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 10: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11: Postanowienia końcowe

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.