Numer 63, 10 2022

Numer 63, 10 2022

W numerze

 • Koleżanki i Koledzy!
 • Sztuczna inteligencja w architekturze i inżynierii
 • Waloryzacja nie może naprawiać błędów wykonawcy
 • FIDIC w Polsce to zasługa SIDiR
 • Nowy zestaw standardów FIDIC – umowy relacyjne
 • R.I.P. covidowy zakaz potrąceń kar umownych
 • Zmiany Prawa budowlanego w 2022 r.
 • Mediacja gospodarcza waloryzacji wynagrodzenia w umowach o zamówienia publiczne
 • Elektroniczny Dziennik Budowy – niepotrzebna pozostałość po procesie ewolucji
 • Dobre praktyki to styl działania
 • Rozwój form organizacji w kierunku lean (c.d.)