Numer 58, 07 2021

Numer 58, 07 2021

W numerze

 • Renesans sądownictwa polubownego
 • Zmieniamy się!
 • Sąd Polubowny zdawna w Narodzie używany y prawami upoważony
 • Mediacja i polubowne rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych: Jeśli nie teraz – to kiedy?
 • Polubowne rozwiązywanie sporów z zamawiającymi publicznymi
  w regulacjach nowego Pzp – dodatkowa formalność, czy skuteczna droga uniknięcia sporu sądowego?
 • Próba porównania kosztów prowadzenia i rozwiązywania sporów w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz przed sądem państwowym
 • Polubowne rozwiązywanie sporów w standardach FIDIC
 • Przerwanie biegu przedawnienia przez zawezwanie do próby ugodowej
 • Reaktywacja ADR w systemie zamówień publicznych
 • Rekomendacje Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dot. postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów