Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC edycje 1999 i 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z zajęciami praktycznymi

Szkolenie 2 dniowe - 16-17.05.2023, Warszawa

Opis

Włodzimierz Kiernożycki

Znakomity wykładowca w dziedzinie realizacji inwestycji, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji; członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR); posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; certyfikowany wykładowca SIDIR; doświadczony członek Komisji Rozjemczej SIDIR; reprezentuje interes publiczny w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w sporach z wykonawcami robót budowlanych, które powstały w trakcie realizacji kontraktów; ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC w Polsce; specjalizuje się m.in. w pomocy technicznej i doradztwie dla państwowych instytucji wdrażających i bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów transportowych i infrastrukturalnych finansowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

W 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nowe edycje popularnych, stosowanych w Polsce od 2000 roku Warunków Kontraktu – na budowę (czerwona książka) oraz na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (żółta książka).

Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców te książki zostały przetłumaczone na język polski i obecnie znajdują się w sprzedaży.

Zastosowanie tych Warunków Kontraktu może być bardzo szerokie ponieważ stanowią dobrą bazę do zawierania umów na roboty budowlane w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje żelazne, budownictwo morskie, lotniska, uzbrojenie techniczne terenów zurbanizowanych), ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz szeroko pojętego budownictwa społecznego.

Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC w porównaniu z edycją z 1999 roku charakteryzują się znacznym zwiększeniem objętości, z około 60 do ponad 100 stron, wskutek uszczegółowienia istniejących klauzul, wprowadzenia nowych procedur oraz ich lepszego sprecyzowania i skonkretyzowania. Przyczynia się to większej jasności, przejrzystości oraz pewności prawnej dla obu stron umowy.

Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią bazę do zawierania umów a także zawierają procedury równoważące prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją kontraktu i rozstrzyganiem sporów, także dzięki wzmocnieniu pozycji Inżyniera, zachowującego pozycję neutralną w procesie zarządzania projektem.

W trakcie dwudniowego szkolenia w przystępny sposób zostaną przedstawione szczegółowe zapisy i procedury zawarte w tych książkach i udzielone praktyczne wskazówki ich stosowania.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć budowlanych na podstawie uznanych międzynarodowych standardów wymaganych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz kredytowanych przez Międzynarodowe Instytucje Finansowe zgrupowane w Banku Światowym.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC  edycje 1999 oraz 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w  książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
 1. Pre-test w zakresie znajomości Warunków Kontraktu FIDIC Uczestnicy odpowiadają na piśmie na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC w oparciu o posiadaną w tym zakresie wiedzę lub intuicyjnie i zachowują pre-test do swojej dyspozycji.
 2. Historia, zakres i cel działania organizacji konsultingu inżynierskiego
  1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
  2. Europejska Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA)
  3. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)
 
 1. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC
  1. Edycje 1999 r. Warunki Kontraktu na budowę (czerwona książka) Warunki Kontraktu na projekt i budowę (żółta książka) Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (srebrna książka),
  2. Edycja 2008 r. Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka),
  3. Edycje 2017 r. Nowe Warunki Kontraktu na budowę (nowa czerwona książka), Nowe Warunki Kontraktu na projekt i budowę (nowa żółta książka).
 
 1. Struktura umów zawartych na bazie Warunków Kontraktowych FIDICSkład dokumentów stanowiących Kontrakt (umowę), ich znaczenie i hierarchia ważności
 2. Systematyczne omówienie postanowień i procedur zawartych w książkach FIDIC edycje 1999 / 2017
Klauzula 1  Postanowienia ogólne Klauzula 2  Zamawiający Klauzula 3  Inżynier Klauzula 4  Wykonawca Klauzula 5  Podwykonawstwo (czerwona książka),Projektowanie (żółta książka) Klauzula 6  Personel kierowniczy i siła robocza / Kadra i Robotnicy Klauzula 7  Urządzenia, materiały i wykonawstwo Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Klauzula 9  Próby końcowe Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady / Wady po przejęciu Klauzula 12 Obmiary i wycena (czerwona książka) / Próby eksploatacyjne (żółta książka) Klauzula 13 Zmiany i korekty Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność / Piecza nad Robotami i zwolnienie od odpowiedzialności (Care ofthe Works and Indemnities) Klauzula 18 Ubezpieczenie / Zdarzenia nadzwyczajne (Exceptional Events) Klauzula 19 Siła Wyższa (Force Majeure) / Ubezpieczenie Klauzula 20 Roszczenia, spory i Arbitraż / Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy Klauzula 21 (edycja 2017) Spory i Arbitraż  
 1. Zajęcia praktyczne w zakresie dostosowania Warunków Kontraktu FIDIC do wymagań właściwych przepisów prawa
Uczestnicy szkolenia wspólnie z wykładowcą zredagują zarys Warunków Szczególnych Kontraktu (Dane Kontraktu, Warunki Szczególne) odpowiednio do obowiązujących przepisów w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane, zgodnie z prawem krajowym i wymaganiami Unii Europejskiej oraz zasadami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych z pożyczek Banku Światowego.  
 1. Post-test w zakresie w zakresie znajomości Warunków Kontraktowych FIDICUczestnicy odpowiadają na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas szkolenia. Następnie ma miejsce prezentacja prawidłowych rozwiązań.
 
 1. Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Miejsce szkolenia

ul. Trębacka 4 lok. 404 (4 piętro) Warszawa.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólnodostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Rejestracja on-line

* Pola wymagane

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1500 zł
Brutto (23% VAT): 1845 zł

Rejestracja on-line Opis Plan szkolenia Miejsce szkolenia

Numer konta:

26 1910 1048 2252 0362 5222 0001