Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”

Szkolenie 2 dniowe - 08-09.02.2023, Szkolenie On-line

Opis

W trakcie szkolenia omówione jest przeznaczenie i zakres stosowania Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz przedstawiony jest proces zarządzania budową na podstawie WK FIDIC w całym przebiegu realizacji projektu inwestycyjno – budowlanego.

Omówione są czynności składające się na realizację budowy od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą , poprzez cały okres budowy zarządzanej przez Inżyniera, do zakończenia budowy i odbioru a następnie aż do wypełnienia obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Zaprezentowane są przykłady dokumentów utrzymywanych lub/i sporządzanych przez uczestników budowy zgodnie z WK FIDIC oraz Prawem budowlanym.

Na tle przebiegu budowy zarysowana jest podległość procesu realizacyjnego pod obowiązujące przepisy – Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych (w kontrakcie na zamówienie publiczne).

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać praktyczne przykłady stosowania procedur związanych ze współpracą Wykonawcy i Zamawiającego z udziałem Inżyniera w całym cyklu budowy.

Prowadzący

 • Jacek Piliszek

Plan szkolenia

 1. Omówienie procesu realizacji projektu inwestycyjno – budowlanego
  1. Koncepcja zarządzania projektem, zarządzanie cyklem projektu
  2. Uczestnicy projektu
  3. Zarządzanie zasobami uczestników projektu
  4. Omówienie różnych modeli zarządzania (administrowania) procesem inwestycyjnym: tradycyjna, inwestor zastępczy, GRI, Inżynier FIDIC
 2. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC (omówienie):
  1. Warunki Kontraktowe na budowę (czerwona książka)
  2. Warunki Kontraktowe na projekt i budowę (żółta książka)
  3. Warunki Kontraktowe na EPC i pod klucz (srebrna książka)
  4. Warunki Kontraktowe na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka)
 3. Podstawowe zasady prawne i przepisy
  1. Kodeks cywilny
  2. Prawo budowlane
  3. Prawo zamówień publicznych
 4. Uczestnicy procesu budowlanego odpowiedzialność
  1. Obowiązki Stron Kontraktu: Zamawiający, Wykonawca - przykłady rozwiązań kontraktowych, Rozdziały: 2, 4
  2. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
  3. Określone w Warunkach Kontraktowych FIDIC; Rozdział 3
  4. Ograniczenia uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego - przykłady rozwiązań kontraktowych
  5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym
 5. Dokumentowanie procesu budowlanego
  1. Korespondencja i dokumenty;
  2. Omówienie podstawowych definicji z Rozdziału 1;
  3. Wzory gotowych formularzy do komunikacji (różne wzorce).
  4. Raportowanie;
  5. Raporty Wykonawcy; miesięczne (kl. 4.21); dzienne
  6. Raporty Inżyniera
  7. Wzory raportów
  8. Dziennik Budowy
  9. Umocowanie prawne i zasady prowadzenia Dziennika Budowy – omówienie Rozporządzenia o Dzienniku Budowy
  10. Umocowanie Dziennika Budowy w WK FIDIC
  11. Dokumentacja Budowy
  12. Ustawa prawo budowlane
  13. WK FIDIC; dokumentacja Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego
 6. Podstawowe dokumenty kontraktowe i ich użycie
  1. Kontrakt; omówienie dokumentów składających się na kontrakt
  2. Dokumentacja projektowa
  3. WK FIDIC; Rysunki
  4. Projekt budowlany, projekty wykonawcze
  5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  6. WK FIDIC; Specyfikacje
  7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r
  8. Wymagania Zamawiającego a Program Funkcjonalno Użytkowy
  9. Rozwiązywanie sprzeczności w dokumentach; Rozdziały 1.2
  10. Gwarancje i ubezpieczenia
  11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (PZP) a zabezpieczeni wykonania (kl. 4.2)
  12. Rola kwoty zatrzymanej w zamówieniach publicznych
  13. Zaliczka i gwarancja spłaty zaliczki
  14. Ubezpieczenia: robót, OC i personelu; wymagania kontraktowe a produkty ubezpieczycieli
 7. Spotkania, rady budowy i ich rola
  1. Wymagana częstotliwość
  2. Uczestnicy
  3. Dokumentowanie
  4. Podejmowane decyzje i ich rola
 8. Planowanie i rozpoczęcie budowy
  1. Chronologia przebiegu kontraktu
  2. Program; omówienie przykładu programu odpowiadającego wymaganiom WK FIDIC
  3. Podstawowe czynności przygotowawcze
  4. Dokumenty; Ubezpieczenia; Program PZJ, projekt Organizacji Robót
  5. Zawiadomienie o rozpoczęciu organu właściwego (ustawa p.b.)
  6. Objęcie funkcji: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
  7. Przekazanie Terenu Budowy
  8. Mobilizacja
  9. Wytyczenie
 9. Materiały i siła robocza
  1. Wymagania dokumentacyjne i akceptacja materiałów; ustawa o wyrobach budowlanych
  2. Zatrudnienie siły roboczej i podwykonawców; wymagania WK FIDIC i art. 6471 ustawy kc i ustawy pzp
 10. Budowa - inspekcje i odbiory częściowe
 11. Obmiary , wycena i zapłata
  1. Rozliczenie miesięczne Wykonawcy
  2. Wystawianie Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera
  3. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do obliczania płatności
 12. Zmiany w Kontrakcie, roboty dodatkowe, etc
  1. Zasady w prowadzania zmian w WK FIDIC
  2. Zasady wprowadzania zmian zgodnie z Prawem zamówień publicznych
  3. Roboty dodatkowe i zamienne
  4. Kwalifikowalność wydatków w POIiŚ przy zmianach
 13. Spory i ich rozstrzyganie
  1. Co to jest roszczenie?
  2. Kiedy można złożyć roszczenie w WK FIDIC?
  3. Procedura składania roszczeń?
  4. Rozpatrywanie roszczeń
  5. Przykład roszczenia i jego rozpatrzenia przez Inżyniera
  6. Komisja Rozjemcza
  7. Arbitraż
 14. Przejęcie Robót / Odbiór Robót
  1. Próby Końcowe
  2. Rozruchy
  3. Dokumenty niezbędne do przejęcia / odbioru Robót
  4. Świadectwo przejęcia /odbioru Robót
 15. Okres zgłaszania wad, rękojmia i gwarancja
  1. Próby eksploatacyjne
  2. Rękojmia, gwarancja a okres zgłaszania wad
  3. Usuwanie wad
  4. Świadectwo Wykonania
 16. Płatności w końcowe i ostateczne
  1. Rozliczenie końcowe
  2. Zwolnienie ze zobowiązań
  3. Końcowe Świadectwo Płatności
 17. Podsumowanie

Szkolenie On-line

Rejestracja on-line

* Pola wymagane

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1200 zł
Brutto (23% VAT): 1476 zł

Rejestracja on-line Opis Prowadzący Plan szkolenia

Numer konta:

26 1910 1048 2252 0362 5222 0001