Zostań członkiem SIDiR!

2017.06.22-23 Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie PZP)

(Szkolenie 2 dniowe)

Opis szkolenia

ZAKRES I CEL SZKOLENIA

W trakcie szkolenia całościowo przestawiane są czynności poprzedzające udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności zaprezentowana metodologia ustalenia wartości zamówienia oraz przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie przykładowych rozwiązań prezentowane jest obliczenie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny i wzór umowy przy zamówieniu na budowę oraz przy zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Wzór umowy jest oparty na Warunkach Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), w związku z czym przedstawiane jest dostosowanie tych warunków do polskiego prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i innych przepisów, Prezentowane są także doświadczenia w realizacji kontraktów opartych na WK FIDIC w zgodności z Prawem zamówień publicznych. W szczególności zostaną omówione nowe regulacje w ustawie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, zmian w umowach zamówienia publicznego i możliwości odstąpienia od tych umów.

Szkolenie jest adresowane do osób obeznanych z problematyką zamówień publicznych, zarówno tych. Którzy przygotowują zamówienia lub starają się o ich pozyskanie jak i tych , którzy uczestniczą w ich realizacji.

Autorem szkolenia jest dr inż. Jacek Piliszek – członek SIDiR, konsultant z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, zarówno jako: przygotowujący zamówienia jak i też jako Inżynier Kontraktu oraz doświadczony, trener, rozjemca i arbiter.

Cena szkolenia: 1000 zł

Plan szkolenia

 1. Nawiązanie do Ustawy Prawo zamówień publicznych
  1. Specyfika zamówień na roboty budowlane
  2. Przygotowanie postępowania
  3. Tryby udzielania zamówień
  4. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (tryb nieograniczony i ograniczony)
  5. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i struktura umowy dla zamówień z wykorzystaniem WK FIDIC
  1. Podział SIWZ na części
  2. Struktura umowy - omówienie poszczególnych części
 3. Ustalenie wartości zamówienia
  1. Ogólne zasady
  2. Praktyczne rozwiązania:
   • dla zamówienia na budowę,
   • dla zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
 4. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Ogólne zasady opisu przedmiotu zamówienia
  2. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
  3. Określenie dla robót budowlanych wymaganych cech materiału, produktu lub dostawy
  4. Opis przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do:
   • kategorii wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,
   • polskich lub europejskich dokumentów referencyjnych
  5. Wymaganie określonego oznakowania dla robót o szczególnych cechach
  6. Wymaganie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniająca zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonego przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia,
  7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  8. Program funkcjonalno-użytkowy
  9. Dialog techniczny jako szczególna forma przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
 5. Opis sposobu obliczenia ceny
  1. Wynagrodzenie kosztorysowe
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe
 6. Dostosowanie WK FIDIC do przepisów prawa polskiego
  1. Dostosowanie do przepisów ustawy kodeks cywilny
  2. Dostosowanie do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
   • ochrony płatności dla podwykonawców,
   • zmian umowy,
   • możliwości odstąpienia od umowy.
  3. Dostosowanie do przepisów ustawy prawo budowlane
  4. Dostosowanie do innych przepisów
 7. Doświadczenia w realizacji kontraktów opartych na WK FIDIC w zgodności z Prawem zamówień publicznych
  1. Kontrakt na budowę na bazie czerwonej książki
  2. Kontrakt na zaprojektowanie i budowę na podstawie żółtej książki

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Formularz rejestracji

Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie PZP) w dniach 2017-06-22-23

Formularz do wydruku

Jeśli chcesz przesłać forularz faxem lub pocztą pobierz formularz rejestracji

Dane do wystawienia faktury VAT:

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową