Szkolenia

Wprowadzenie do Warunków Kontraktowych FIDIC, z omówieniem zmian wprowadzonych w roku 2017 nowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla personelu Zamawiającego i Wykonawcy występujących jako strony w kontraktach na roboty budowlane lub kontraktach na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Szkolenie rekomendujemy szczególnie osobom wykonujących funkcje Inżyniera, zwanego często Inżynierem Kontraktu, pełniącym nadzór i zarządzającym w tych kontraktach.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie przeznaczenia i stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz doskonalenie technik nadzoru i zarządzania w kontraktach FIDIC na bazie szczegółowej, profesjonalnej prezentacji tych warunków.

Zostaną także przedstawione zasady oraz szczególne przykłady dostosowania Warunków Kontraktowych FIDIC do przepisów obowiązującego prawa polskiego.

Przedstawiony program może być zrealizowany w ramach szkolenia podstawowego jednodniowego – 8 godzin lekcyjnych po 45 minut albo szkolenia dwudniowego – 16 godzin lekcyjnych po 45 minut, podczas którego więcej czasu przeznacza się na przeprowadzenie studium przypadku.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – wydruk prezentacji z miejscem na notatki oraz materiały uzupełniające zawierające serwis prawny dotyczący tematyki szkolenia oraz informacje rozszerzające prezentację.

Na szkoleniu wskazane jest posiadanie minimum jednej z książek:

 • Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego
 • Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy

Program

 1. Pre-test w zakresie znajomości Warunków Kontraktowych FIDICUczestnicy odpowiadają na piśmie na 5 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC w oparciu o posiadaną w tym zakresie wiedzę i zachowują pre-test do swojej dyspozycji.
 2. Historia, zakres i cel działania organizacji konsoltingu inżynierskiego
  1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsoltantów (FIDIC)
  2. Europejska Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Konsoltantów (EFCA)
  3. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)
 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC
  1. Warunki Kontraktowe na budowę (czerwona książka)
  2. Warunki Kontraktowe na projekt i budowę (żółta książka)
  3. Warunki Kontraktowe na EPC i pod klucz (srebrna książka)
  4. Warunki Kontraktowe na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka)
 4. Struktura umowy zawartej na bazie Warunków Kontraktowych FIDIC
 5. Omówienie i porównanie najważniejszych klauzol książek czerwonej, żółtej i srebrnej
  1. Postanowienia ogólne Rozdział 1
  2. Zamawiający; Rozdział 2
  3. Inżynier/ Administracja Zamawiającego/ Przedstawiciel Zamawiającego; Rozdz.3
  4. Wykonawca; Rozdział 4
  5. Wyznaczeni Podwykonawcy / Projektowanie; Rozdział 5
  6. Kadra i Robotnicy; Rozdział 6
  7. Urządzenia, materiały i wykonawstwo; Rozdział 7
  8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie; Rozdział 8
  9. Próby końcowe/ Projektowanie i budowa; Rozdział 9
  10. Przejęcie przez Zamawiającego/Obsługa; Rozdział 10
  11. Odpowiedzialność za wady/ Próby; Rozdział 11
  12. Obmiary i wycena / Próby eksploatacyjne/Wady; Rozdział 12
  13. Zmiany i korekty; Rozdział 13
  14. Cena Kontraktowa i zapłata; Rozdział 14
  15. Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego; Rozdział 15
  16. Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę; Rozdział 16
  17. Ryzyko i odpowiedzialność/Podział Ryzyka; Rozdział 17
  18. Ubezpieczenie/Ryzyka Wyjątkowe; Rozdział 18
  19. Siła wyższa/ Ubezpieczenie; Rozdział 19
  20. Roszczenia, spory i arbitraż; Rozdział 20
 6. Przykłady dostosowania Warunków Kontraktowych FIDIC na budowę oraz na projektowanie i budowę do polskich regolacji prawnych
  1. Zasady dostosowania Warunków Kontraktowych FIDIC do Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego
  2. Załącznik do Oferty (Dane Kontraktowe)
 7. Omówienie zmian wprowadzonych w roku 2017 nowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC
 8. Post-test w zakresie w zakresie znajomości Warunków Kontraktowych FIDICUczestnicy odpowiadają na 5 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC w oparciu o uzyskaną wiedzę podczas szkolenia i zachowują post-test do swojej dyspozycji. Następnie ma miejsce prezentacja prawidłowych rozwiązań.
 9. Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia