Szkolenia

Wprowadzanie zmian a ryzyka i ich minimalizowanie w kontrakcie budowlanym.
Metodologia wprowadzania zmian, matryca ryzyk, zarządzanie ryzykiem (gwarancje i ubezpieczenia) zgodnie z polskimi regulacjami prawnym

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawiane są zagadnienia związane z wprowadzania zmian i korekt w zawartych umowach zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z obowiązującym prawem (kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych).

Omawiane są zmiany i korekty ze szczególnym uwzględnieniem umów zawartych na bazie Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC),
ilustrowane testowaniem możliwości wprowadzenia zmian w tych umowach.

W kontrakcie budowlanym mogą wystąpić ryzyka stron implikujące konieczność zmian zawartej umowy o roboty budowlane. W związku z tym zostanie przedstawiona matryca ryzyk stron umowy w zależności od przyjętej formuły „budowa” (czerwona książka) lub „projekt i budowa” (żółta książka).

Zmniejszenie ryzyka budowy leży w interesie obu stron umowy, zatem obok stosowania zasady uczciwej współpracy uczestników procesu budowlanego (Zamawiający, Wykonawca, Inżynier) konieczne jest stworzenie instrumentów zarządzania ryzykiem, czemu służą gwarancje i ubezpieczenia funkcjonujące od momentu podjęcia decyzji o inwestowaniu, poprzez przygotowanie inwestycji, jej realizację aż po oddanie do użytkowania.

Szkolenie jest adresowane do osób zaawansowanych w problematyce inwestycyjno-budowlanej, w szczególności zainteresowanych relacjami przyczynowymi poszczególnych zjawisk związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz wprowadzaniem zmian w kontraktach.

Szkolenie prowadzą inżynierowie konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji, doświadczeni trenerzy. Szkolenie to miało wiele edycji ciesząc się dużym powodzeniem zarówno wśród inwestorów, zamawiających jak i wykonawców.

Program

 1. Zmiany i korekty w umowach budowlanych
  1. Podstawowe pojęcia
   • Przedmiot zamówienia
   • Opis przedmiotu zamówienia
   • Zamówienie przewidywane
   • Roboty zamienne
   • Roboty dodatkowe
  2. Zmiany i korekty umowy zamówienia publicznego
   • Zmiany umowy w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
   • Zakres świadczenia Art. 140 pzp
   • Zmiany wg Art. 144 pzp
   • Zmiany istotne, spojrzenie zawężające i spojrzenie rozszerzające
  3. Zmiany i korekty w Warunkach Kontraktowych FIDIC
   • Dostosowanie uprawnień Inżyniera do wymagań prawa zamówień publicznych
   • Zakres i warunki wprowadzania zmian w WK FIDIC
  4. Praktyka wprowadzania zmian do umowy zamówienia publicznego (na przykładach)
   • Problemy interpretacyjne zmian, analiza przypadku - umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym/kosztorysowym
   • Problemy interpretacyjne zmian, analiza przypadku- umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym
  5. Podsumowanie modułu dotyczącego zmian i korekt
 2. Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym
  1. Wstęp, podstawowe pojęcia
  2. Ryzyko w przedsięwzięciach inwestycyjno - budowlanych
  3. Akceptowalny poziom ryzyka
  4. Zarządzane ryzykiem
  5. Identyfikacja ryzyka: listy sprawdzające, porównanie z innymi projektami, burza mózgów, metoda delficka, ocena ekspertów, SWOT,
  6. Ocena i analiza ryzyka (pomiar): metody jakościowe, metody ilościowe
  7. Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania ryzykiem: absorpcja ryzyka, łagodzenie ryzyka (redukcja), rozproszeni ryzyka (transfer), unikanie ryzyka, likwidacja ryzyka
  8. Ocena i korekta planu zarządzania ryzykiem
  9. Matryca ryzyk w przedsięwzięciach inwestycyjno - budowlanych realizowanych wg FIDIC
   • Ryzyka przypisane Zamawiającemu
   • Ryzyka przypisane Wykonawcy
   • Ryzyka wspólne
  10. Ryzyko w przedsięwzięciach budowlanych identyfikowanych przez Wykonawców
  11. Podsumowanie modułu dotyczącego ryzyk
 3. Ubezpieczenia (ubezpieczenia ryzyk) w procesie budowlanym
  1. Wstęp, podstawowe pojęcia dotyczące ubezpieczeń
  2. Umowa ubezpieczenia w kodeksie cywilnym
   • Przepisy ogólne (art. 805-820.)
   • Ubezpieczenia majątkowe (art. 820-828)
   • Ubezpieczenia osobowe (art. 829- 834)
  3. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
   • Zagadnienia ogólne
   • Ubezpieczenia przedsiębiorcy
   • Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (obowiązkowe)
  4. Ubezpieczenia budowlano - montażowe (all risks)
   • Ogólne omówienie
   • Standard stosowany w Polsce (monachijski)
   • Sekcja 1 - Ubezpieczenia mienia od szkód materialnych
   • Sekcja 2 - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
   • Sekcja 3 - Ubezpieczenie przyszłego zysku inwestora
   • Klauzule dodatkowe
  5. Wymagania dla ubezpieczeń w Warunkach Kontraktowych FIDIC (Rozdział 18)
   • Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń (kl. 18.1)
   • Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy (kl.18.2)
   • Ubezpieczenie od zranienia osób i szkód majątkowych (kl.18.3)
   • Ubezpieczenie personelu Wykonawcy (kl. 18.4)
  6. Ubezpieczenia wymagane przez WK FFIDIC a produkty ubezpieczeniowe oferowane na rynku polskim problemy w uzyskaniu odpowiednich ubezpieczeń
  7. Ubezpieczenia finansowe - gwarancje ubezpieczeniowe
  8. Gwarancja jakości
  9. Podsumowanie modułu dotyczącego ubezpieczeń