Szkolenia

Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i orzecznictwa

Opis szkolenia

Opis szkolenia

W szkoleniu przedstawione są prawne podstawy dotyczące umów stosowanych w procesie inwestycyjno – budowlanym, takich jak: umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło i umowy zlecenia. Wprowadzenie do szkolenia zawiera omówienie podstawowych pojęć i zasad dotyczących umów zobowiązaniowych.

Dalej szczegółowo omawiane są umowy o prace projektowe, umowy budowlane ( o roboty budowlane i o dzieło) i umowy o nadzór inwestorski. Wskazane i przedyskutowane są różnice i podobieństwa poszczególnych umów. Uwzględnione są ograniczenia w treści umów wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowany jest krótko wzór umowy oparty na Warunkach Kontraktowych FIDIC. W szkoleniu bogato cytowane jest orzecznictwo sądów ilustrujące przedstawiane w szkoleniu interpretacje przepisów. Szkolenie jest przydatne dla wszystkich chcących prawidłowo zrozumieć relacje występujące między uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego.

Program

1. Zagadnienia wstępne:
 • Pojęcie umowy
 • Podział umów
 • Forma umowy
 • Konsekwencje niedochowania formy umowy
 • Nieważność czynności prawnej
 • Konwalidacja i konwersja czynności prawnej
 • Swoboda zawierania umów
 • Ograniczenie swobody zawierania umów
 • Przedsięwzięcie budowlane, proces budowlany
 • Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym: o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane
 • Zestawienie różnic pomiędzy powyższymi umowami
 • Umowy mieszane
 • Strony umowy a uczestnicy procesu inwestycyjnego w rozumieniu prawa budowlanego
2. Omówienie poszczególnych umów w procesie inwestycyjno-budowlanym:  
2.1. Umowa o prace projektowe
 • stosowanie przepisów o umowie o dzieło
 • typowe elementy umowy
 • Ustawa prawo budowlane - obowiązki projektanta
 • Ustawa prawo budowlane - prawa projektanta
 • Ustawa prawo budowlane - wymagania dla projektu budowlanego
 • Ustawa prawo budowlane - zawartość projektu budowlanego
 • Ochrona dóbr projektanta na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym
 • Ochrona dóbr projektanta na zasadach szczególnych wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym szczególne zasady co do rękojmi
 • Nadzór autorski – obowiązek, ochrona praw autorskich a sprawowanie nadzoru autorskieg
2.2. Umowy budowlane  
2.2.1. Formuła „Budowa” (kodeksowa umowa o roboty budowlane)
 • geneza
 • strony
 • przedmiot
 • ograniczone stosowanie przepisów o umowie o dzieło
 • wynagrodzenie
 • podwykonawcy
 • gwarancja
 • odbiór
 • przedawnienie
 • odpowiedzialność
 • lista typowych elementów umowy
2.2.2. Formuła „Projekt & Budowa”
 • kodeksowa umowa o dzieło czy też o roboty budowlane?
 • podobieństwa i różnice do umowy w formule „Budowa”
 • lista typowych elementów umowy
2.2.3. Umowa o nadzór inwestorski
 • Prawo budowlane - obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, art. 19
 • Prawo budowlane – podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, art. 25
 • Prawo budowlane – prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, art. 26
 • Zastosowanie przepisów kc w zakresie umowy zlecenia
 • Lista typowych elementów umowy
2.2.4. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (właściwie Inżyniera)
 • Zastosowanie przepisów kc w zakresie umowy zlecenia
 • Typowe elementy umowy
 • Podobieństwa i różnice z umową o nadzór inwestorski
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego (ograniczenie swobody zawierania umów wynikające z ustawy PZP):
 • Wymagania względem umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Zabezpieczenie
 • Zaliczki
 • Opis przedmiotu Zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane
 • Określenie wysokości wynagrodzenia
4. Odpowiedzialność za wady dzieła (robót budowlanych, projektu):
 • zasady ogólne: zbieg roszczeń przysługujących wykonawcy dzieła na podstawie art. 471 kc, rękojmi oraz gwarancji
 • rękojmia
 • gwarancja
5. Wzór umowy o roboty budowlane – Warunki kontraktowe FIDIC 5.1. Omówienie podstawowych elementów umowy 6. Podsumowane