Szkolenia

Umowy o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego i ich wykonanie po nowelizacji prawa zamówień publicznych, w nawiązaniu do Warunków Kontraktowych FIDIC

Opis szkolenia

godz. 14 00- 18 00

Szkolenie wewnętrzne dla członków SIDiR

Platforma Teams

Prowadzący:

Jacek Piliszek

PILISZEK Jacek Wacław

 

 

Program

 1. Ogólne podstawy  tworzenia umów w zamówieniach publicznych: Kodeks Cywilny i PZP,
 2. Aby FIDIC był FIDIC-em - złote zasady tworzenia umów opartych na WK FIDIC,
 3. Klauzule abuzywne,
 4. Kary umowne,
 5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 6. Zaliczki,
 7. Płatności częściowe,
 8. Waloryzacja wynagrodzenia,
 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 10. Zmiana umowy,
 11. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie,
 12. Podwykonawstwo,
 13. Rozstrzyganie sporów.