Szkolenia

Ryzyko występujące w kontrakcie budowlanym a zmiany umowy o zamówienie publiczne (Matryca ryzyka, zarządzanie ryzykiem, gwarancje i ubezpieczenia). Podstawy prawne i metodologia wprowadzania zmian

Opis szkolenia

Szkolenie obejmujące 16 godzin lekcyjnych jest dedykowane uczestnikom zamówień publicznych na roboty budowlane; zamawiającym, wykonawcom oraz konsultantom pełniącym usługi doradztwa, zainteresowanym relacjami pomiędzy ryzykiem występującym w procesach budowlanych a towarzyszącymi im zmianami w kontraktach.

Zostaną przedstawione źródła zagrożeń i ryzyk oraz ich podział pomiędzy stronami umowy w zależności od przyjętej formuły „budowa” (czerwona książka) lub „projekt i budowa” (żółta książka).

Zmniejszenie ryzyka budowy leży w interesie obu stron umowy, zatem obok uczciwej współpracy uczestników procesu budowlanego (Zamawiający, Wykonawca, Inżynier) konieczne jest stworzenie instrumentów zarządzania ryzykiem, czemu służą gwarancje i ubezpieczenia funkcjonujące od momentu podjęcia decyzji o inwestowaniu, poprzez przygotowanie inwestycji, jej realizację aż po oddanie do użytkowania.

W trakcie szkolenia przedstawiane są, implikowane występującym ryzykiem, zmiany i korekty w zawartych umowach zamówienia publicznego na roboty budowlane, w zgodności z obowiązującym prawem (kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych, kwalifikowalność wydatków).

W sposób praktyczny przeprowadzone będzie testowanie wpływu ryzyk na wprowadzenie zmian w zawartej umowie.

Program

I dzień szkolenia
CZĘŚĆ I RYZYKO W PROCESIE BUDOWLANYM
9:30 - 11:00 1. Ryzyko w przedsięwzięciach inwestycyjno – budowlanych
2. Akceptowalny poziom ryzyka
3. Klasyfikacja ryzyka
4. Metody identyfikacji ryzyka: porównanie z innymi projektami, burza mózgów, metoda delficka, ocena ekspertów, listy sprawdzające
5. Absorpcja ryzyka, transfer ryzyka, likwidacja ryzyka
11:00 - 11:10 Przerwa
11:10 - 12:40 6. Matryca ryzyk w przedsięwzięciach inwestycyjno - budowlanych realizowanych wg FIDIC: ryzyka techniczne, polityczno - społeczne, behawioralne, ekonomiczne, prawne, środowiskowe
7. Ryzyko w przedsięwzięciach budowlanych identyfikowanych przez Wykonawców
8. Ryzyka specyficzne dla zamówień publicznych z punktu widzenia stron kontraktu
12:40 - 13:10 Przerwa obiadowa
13:10 - 14:40 9. Studium przypadku - ryzyka stron w związku z projektowaniem i budową na terenie czynnej kopalni kruszyw mineralnych
10. Podsumowanie modułu dotyczącego ryzyka
14:40 - 14:50 Przerwa
CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIA RYZYK W PROCESIE BUDOWLANYM
14:50 - 16:20 11. Ubezpieczenia - podstawowe przepisy
12. Ubezpieczenia budowlano - montażowe (all risks)
13. Wymagania dla ubezpieczeń w Warunkach Kontraktowych FIDIC
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
15. Gwarancja zaliczki
16. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
17. Podsumowanie modułu dotyczącego ubezpieczeń
II dzień szkolenia
CZĘŚĆ III ZMIANY i KOREKTY W UMOWACH BUDOWLANYCH
9:00 - 10:30 18. Pojęcia podstawowe
Przedmiot zamówienia
Umowa zamówienia publicznego
Zgodność z Kodeksem cywilnym
Zgodność z Prawem zamówień publicznych
10:30 - 10:40 Przerwa
10:40 - 12:10 19. Zmiany i korekty umowy zamówienia publicznego
Zmiany umowy w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Możliwość zmian postanowień umowy po nowelizacji Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.
12:10 - 12:40 przerwa obiadowa
12:40 - 14:10 20. Zasady kwalifikowania wydatków ze środków UE
Warunki kwalifikowania wydatków na roboty w kontraktach z wynagrodzeniem kosztorysowym
Warunki kwalifikowania wydatków na roboty w kontraktach z wynagrodzeniem ryczałtowym.
21. Wprowadzanie Zmian w Kontraktach FIDIC
14:10 - 14:20 przerwa
14:20 - 15:50 22. Praktyka wprowadzania zmian do umowy zamówienia publicznego
Problemy interpretacyjne zmian, analiza przypadku - umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym/kosztorysowym
Problemy interpretacyjne zmian, analiza przypadku- umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym
23. Podsumowanie modułu dotyczącego zmian i korekt
24. Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia