Szkolenia

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych według warunków ogólnych FIDIC (wydanie 1999 r. oraz wydanie 2017 r.) na gruncie prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC ,  na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

 

Cel i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje przedstawienie zasad zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego, omówienie działań, które należy podjąć by skutecznie wnieść roszczenie,  bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Przedstawione zostaną również zagadnienia zabezpieczeń finansowych, gwarancji jakości, rękojmi za wady.

Problemy ilustrowane będą przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, które umożliwi uczestnikom uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.

Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

 

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe w wymiarze 12 godzin (2 x 6 godzin)

 

Forma szkolenia

 • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 • Warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów
 • Dyskusja

 

 1. Dzień

część I.

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC

– Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota

 1. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC
 2. Prawa i obowiązki Inżyniera – klauzula 3

– delegowanie uprawnień Inżyniera

– określenia Inżyniera w trybie kl. 3.5 WK

 

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część II.

 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków Kontraktowych FIDIC 1999 R., klauzula 2.5, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia
  • forma roszczenia
 2. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków Kontraktowych FIDIC 2017 R.,
 3. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego
 4. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach
 5. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków Kontraktowych FIDIC 1999 r. – klauzula 20.1, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,

–     skutki niedochowania terminów,

–      forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne

 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków Kontraktowych FIDIC 2017 r.
 2. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy
 3. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu – klauzula 8.4,

i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiana wynagrodzenia ryczałtowego
 2. Wynagrodzenie kosztorysowe – zmiana wynagrodzenia kosztorysowego

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

 

część III.

 1. Wybrane przypadki:
  1. Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1
  2. Warunki gruntowe klauzula 4.12
  3. Harmonogram – planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3
  4. Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego

Świadectwa Płatności przez Inżyniera

 1. Roboty i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót

lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji

(klauzula 14.3 (a))

 1. Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową

(klauzule 13.7 i 13.8)

 1. Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót klauzula 14.5
 2. Warunki fizyczne

– Nieprzewidywalne, Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne

                                                               Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

 1. Dzień

 

część IV.

 1. Umowa o roboty budowlane
  • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych
 2. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle:
  • Prawa cywilnego
  • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne
  • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część V.

 1. Dokumentowanie roszczeń
 2. Sposoby kalkulacji opóźnień
 3. Przedawnienie roszczeń
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane, z umowy o dzieło
  • skutki przedawnienia roszczeń
 4. Błędy w dokumentacji projektowej

– nadrzędności dokumentów projektowych

– roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe

 1. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC
  • rola Inżyniera
 2. Inicjatywa wprowadzania Zmian
 3. Świadectwo przejęcia – odbiór robót i obiektu
 4. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu
 5. Rękojmia a gwarancja, odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie
 6. Odstąpienie przez Zamawiającego
  • odstąpienie a upadłość wykonawcy
 7. Zawieszenie Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
  • gwarancja zapłaty

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

 

część VI

 1. Ryzyko, siła wyższa – klauzula 17
 2. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów

– mediacja

– postępowanie rozjemcze

– koncyliacja wg prawa zamówień publicznych

 1. Postępowanie rozjemcze

– rodzaje Komisji Rozjemczych

– powołanie Komisji Rozjemczej

– procedura rozjemcza

– opinie i decyzje Komisji Rozjemczej

– wykonalność decyzji Komisji Rozjemczej

 1. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej
 2. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy
  • klauzula arbitrażowa (zapis na sąd polubowny)
  • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady
  • wykonalność wyroku sądu arbitrażowego
  • skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
  • zalety i wady postępowania arbitrażowego
  • rozstrzyganie sporów przez sąd powszechny

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo sądów

 1. 
 Podsumowanie