Zostań członkiem SIDiR!

Realizacja inwestycji budowlanych i inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC

Opis szkolenia

CEL, FORMA I EFEKTY SZKOLENIA

Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej Personelu Zamawiającego i Wykonawcy, oraz Inżynierów w Kontraktach na realizację inwestycji budowlanych komercyjnych (prywatnych) oraz celu publicznego według Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, przepisów wykonawczych, oraz procedur FIDIC.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do zgodnego z Prawem polskim przygotowania i realizowania inwestycji budowlanych. Omówienie uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Zapoznanie z zasadami i wymaganiami dla dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego, harmonogramu robót, oraz tzw. przedmiaru robót (cena kontraktowa) itd.

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi w oparciu o prezentację multimedialną z elementami warsztatów (przykłady, dyskusja i studia przypadków). Wykładowca, w oparciu o prezentację multimedialną, prowadzi uczestników przez kolejne etapy przygotowywania, sporządzania dokumentów według Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i procedur FIDIC, oraz omawia zgodne z Prawem zasady realizacji inwestycji budowlanych. Pozwala to na szybką orientację w specyfice problematyki, oraz gwarantuje wysoką efektywność przyswajania wiedzy, a nawet skomplikowanych problemów.

Efekty z szkolenia dla uczestnika

 • Zastosowanie Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa budowlanego w realizacji inwestycji komercyjnych (prywatnych) oraz celu publicznego.
 • Poznanie procedur realizacji inwestycji w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
 • Poprawność realizacji inwestycji budowlanych w zgodności z zawartym Kontraktem i przepisami Prawa.
 • Poznanie zasad przygotowania i sporządzania dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z uwzględnieniem wymagań stawianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do ustawy.
 • Poznanie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Zasady sporządzania tzw. przedmiaru robót (ustalenie ceny kontraktowej).
 • Omówienie wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych.
 • Współpraca stron (Zamawiający i Wykonawca), oraz rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych.
 • Sporządzanie harmonogramów rzeczowo – finansowych. Problemy z realizacją inwestycji bez harmonogramu.
 • Umiejętne unikanie „pułapek” spowodowanych „dawnymi” przyzwyczajeniami w prowadzeniu budowy, wycenie i rozliczeniach robót.
 • Błędy, jakie najczęściej popełnia Zamawiający, Wykonawca i Inżynier, na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji (błędy w zarządzaniu inwestycją).

Ilość uczestników ograniczona do 25 osób!

Prowadzący

Zbigniew J. Boczek

Niezależny Konsultant, Rozjemca i Wykładowca, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego,
V-ce przewodniczący Sądu Arbitrażowego SIDiR (FIDIC).

Redaktor naczelny Biuletynu Konsultant SIDiR. Uczestniczy w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC i Banku Światowego. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Profesjonalnie zarządzający projektami, członek International Project Management Association. Autor książek i wykładowca procedur realizacji inwestycji na seminariach i szkoleniach, oraz studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji celu publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz finansowanych przez Banki komercyjne i Bank Światowy.

www.euroinstytut.pl

Program

PROGRAM SZKOLENIA (WYKŁAD I WARSZTATY)

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności
 1. KODEKS CYWILNY W REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
  • Kodeks cywilny a prawo nadrzędne nad kodeksem cywilnym (lex specialis).
  • Normy prawne postępowania.
  • Klauzule generalne w prawie.
  • Zasada swobody umów, byleby postanowienia umowne nie sprzeciwiały się ustawie, właściwości stosunku i zasadom współżycia społecznego.
  • Umowa wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, lecz również, te które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.
  • Postanowienia umowne sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy są nieważne.
  • Umowa o roboty budowlane – uregulowania w kodeksie cywilnym.
  • Prawa i obowiązki Zamawiającego, oraz Wykonawcy po zawarciu umowy o roboty budowlane.
  • Gwarancja zapłaty dla wykonawcy z kodeksu cywilnego.
  • Zmiana umowy o roboty budowlane – uwarunkowania prawne i umowne.
  • Umowa o dzieło – uregulowania w kodeksie cywilnym.
  • Podstawowe różnice między umową o roboty budowlane i umową o dzieło.
  • Uregulowania prawne wspólne dla umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło.
  • Wynagrodzenie za roboty budowlane – wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe) i wynagrodzenie ryczałtowe – uregulowania umowne i prawne.
  • Nadzwyczajna zmiana stosunków – rebus sic stantibus.
  • Podwykonawstwo w kodeksie cywilnym.
  • Zawiadomienie inwestora o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót.
  • Współdziałanie stron umowy o roboty budowlane.
  • Zwłoka inwestora i zwłoka wykonawcy – uregulowanie w kodeksie cywilnym.
  • Zwłoka a opóźnienie.
  • Odpowiedzialność inwestora za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa.
  • Przejęcie odpowiedzialności przez Wykonawcę robót za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania – umowy.
  • Kary umowne z tytułu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
  • Należyta staranność mierzona zawodowym charakterem prowadzonej działalności.
  • Pierwotna i następcza niemożliwość świadczenia umownego.
  • Umowy wzajemne. Skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych.
  • Potrącenie z wierzytelności drugiej strony – oświadczenie prawnokształtujące.
  • Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy – uregulowania umowne i wymagania prawa.
  • Odstąpienie ex tunc i ex nunc z przepisów prawa i postanowień umownych.
  • Bezpodstawne wzbogacenie.
  • Zakończenie budowy (odbiór robót) a pozwolenie na użytkowanie – uwarunkowania prawne.
  • Roboty przekazane do użytkowania (eksploatacji).
  • Okres budowy. Wady ujawnione przy odbiorze robót budowlanych.
  • Gwarancja jakości i rękojmia.
  • Służebność przesyłu jako obciążenie nieruchomości na rzecz inwestora.
  • Prawo budowlane w kontraktach na roboty budowlane.
  • Jak wykorzystywać zapisy umowne i obowiązujące prawo – postępowanie stron.
 2. REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH CELU PUBLICZNEGO
  • Istotne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych.
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  • Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Zamawiającego.
  • Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Postępowanie zamawiającego w realizacji robót budowlanych w procedurze „buduj” oraz „projektuj i buduj” – uwarunkowania prawne w przepisach wykonawczych.
  • Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – ich rola i miejsce w kontrakcie.
  • Program funkcjonalno – użytkowy (Wymagania Zamawiającego).
  • Dokumentacja Projektowa (Rysunki). Przedmiar robót.
  • Oferta Wykonawcy i zobowiązania umowne.
  • Akt umowy - Umowa.
  • Umowa o świadczenie niemożliwe.
  • Kontrakty obmiarowe i ryczałtowe. Ryzyko Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy.
  • Zamówienia (roboty) dodatkowe i uzupełniające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • „Roboty zamienne” w zamówieniach publicznych.
  • Zmiany istotne w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  • Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne.
  • Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy.
  • Roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową.
  • Roszczenia Wykonawcy.
  • Próby końcowe i próby eksploatacyjne.
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw i usług w uregulowaniach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Błędy, jakie popełnia Zamawiający w przygotowaniu i realizacji inwestycji celu publicznego.
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i nieprzestrzeganie przepisów prawa.
 3. WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
  • Realizacja inwestycji w oparciu o tzw. Czerwoną i Żółtą Książkę FIDIC.
  • Warunki Kontraktowe FIDIC w zamówieniach publicznych.
  • Kontrakt i umowa. Hierarchia ważności dokumentów w kontrakcie.
  • Świadectwo Płatności - rozliczanie robót.
  • Świadectwo Przejęcia i Świadectwo Wykonania.
  • Zgodność Warunków Kontraktowych FIDIC z ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym, oraz Prawem budowlanym. Postanowienia umowne sprzeczne z prawem.
  • Rola Inżyniera Kontraktu w realizacji inwestycji budowlanych. Postępowanie Inżyniera Kontraktu nie tylko zgodnie z Umową, ale przede wszystkim zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu w procedurze „projektuj i buduj”.
  • Dopuszczalność wprowadzania zmian do Umowy przez Inżyniera Kontraktu - powiązanie z Kodeksem cywilnym.
  • Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu za czyny niedozwolone.
 4. ZASADY WYCENY PRZEDMIARU ROBÓT W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (S.I.W.Z.)
  • Zasada określenia Kwoty kontraktowej (Ceny) przez Wykonawcę robót przy uwzględnieniu wynagrodzenia obmiarowego i wynagrodzenia ryczałtowego.
  • Kosztorys inwestorski. Powiązanie z zamówieniami uzupełniającymi.
 5. HARMONOGRAMY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
  • Harmonogram dla zarządzania inwestycją i harmonogram realizacji inwestycji (budowy).
  • Harmonogram w oparciu o program Microsoft Project.
  • Wykorzystanie harmonogramów w realizacji przedsięwzięć.
  • Możliwości oceny opóźnień w robotach i przewidywanych terminów zakończenia przedsięwzięcia.
 6. ORZECZNICTWO SĄDOWE I KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Łącznie 12 godzin.

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową