Zostań członkiem SIDiR!

Zbigniew J. Boczek – Realizacja inwestycji budowlanych i inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC – Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności

Opis szkolenia

O prowadzącym

Zbigniew J. Boczek

Niezależny Konsultant, Rozjemca i Wykładowca, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, V-ce prezes Sądu Arbitrażowego SIDiR (FIDIC).
Redaktor naczelny Biuletynu Konsultant SIDiR. Uczestniczy w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC i Banku Światowego. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Profesjonalnie zarządzający projektami, członek International Project Management Association. Autor książek i wykładowca procedur realizacji inwestycji na seminariach i szkoleniach, oraz studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji celu publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz finansowanych przez Banki komercyjne i Bank Światowy.

Liczba miejsc

Szkolenie o ograniczonej liczbie miejsc.

Szkolenie 2-dniowe

Uwaga!

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają książkę Zbigniewa Boczka: Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedur FIDIC

Program

 1. KODEKS CYWILNY W REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
  • Umowa o roboty budowlane - uregulowania w kodeksie cywilnym.
  • Zasada swobody umów.
  • Umowa wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone.
  • Postanowienia umowne sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy.
  • Umowa o roboty budowlane – uregulowania w kodeksie cywilnym.
  • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło – różnice i uregulowania prawne.
  • Zmiana umowy o roboty budowlane - uwarunkowania prawne i umowne.
  • Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy.
  • Odstąpienie ex tunc i ex nunc.
  • Wynagrodzenie za roboty budowlane - wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe) i wynagrodzenie ryczałtowe - uregulowania umowne i prawne.
  • Umowy wzajemne. Skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych.
  • Pierwotna i następcza niemożliwość świadczenia umownego. Umowa o świadczenie niemożliwe.
  • Nadzwyczajna zmiana stosunków - rebus sic stantibus.
  • Podwykonawstwo w kodeksie cywilnym i zamówieniach publicznych.
  • Zawiadomienie inwestora o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót.
  • Współdziałanie stron umowy o roboty budowlane.
  • Zwłoka inwestora i zwłoka wykonawcy. Zwłoka a opóźnienie.
  • Odpowiedzialność inwestora za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa.
  • Przejęcie odpowiedzialności przez Wykonawcę robót.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania - umowy.
  • Kary umowne.
  • Należyta staranność.
  • Potrącenie z wierzytelności drugiej strony - oświadczenie prawno kształtujące.
  • Bezpodstawne wzbogacenie.
  • Zakończenie budowy (odbiór robót) a pozwolenie na użytkowanie - uwarunkowania prawne.
  • Roboty przekazane do użytkowania (eksploatacji).
  • Okres budowy. Wady ujawnione przy odbiorze robót budowlanych.
  • Gwarancja jakości i rękojmia.
  • Jak wykorzystywać zapisy umowne i obowiązujące prawo.
 2. REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH CELU PUBLICZNEGO
  • Aktualnie obowiązujące w wykonawstwie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Zamawiającego.
  • Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Postępowanie zamawiającego w realizacji robót budowlanych w procedurze „buduj” oraz „projektuj i buduj”.
  • Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - ich rola i miejsce w kontrakcie.
  • Program funkcjonalno - użytkowy (Wymagania Zamawiającego).
  • Dokumentacja Projektowa (Rysunki). Przedmiar robót.
  • Oferta Wykonawcy i zobowiązania umowne.
  • Zamówienia (roboty) dodatkowe i uzupełniające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • „Roboty zamienne” w zamówieniach publicznych.
  • Zmiany istotne w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  • Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne.
  • Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy.
  • Roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową.
  • Roszczenia Wykonawcy.
  • Próby końcowe i próby eksploatacyjne.
  • Użytkowanie tymczasowe z Warunków Kontraktowych FIDIC.
  • Podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw i usług w uregulowaniach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
  • Świadectwo Płatności - rozliczanie robót.
  • Świadectwo Przejęcia i Świadectwo Wykonania.
  • Zgodność Warunków Kontraktowych FIDIC z ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym, oraz Prawem budowlanym. Postanowienia umowne sprzeczne z prawem.
  • Rola Inżyniera Kontraktu w realizacji inwestycji budowlanych.
   • Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu w procedurze „projektuj i buduj”.
   • Dopuszczalność wprowadzania zmian do Umowy przez Inżyniera Kontraktu.
  • Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu za czyny niedozwolone.
 4. HARMONOGRAMY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
  • Harmonogram dla zarządzania inwestycją i harmonogram realizacji inwestycji (budowy).
  • Harmonogram w oparciu o program Microsoft Project.
  • Wykorzystanie harmonogramów w realizacji przedsięwzięć.
  • Możliwości oceny opóźnień w robotach i przewidywanych terminów zakończenia przedsięwzięcia.
 5. ORZECZNICTWO SĄDOWE I KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową