Szkolenia

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej wymagania prawa krajowego i praktyka realizacyjna

Opis szkolenia

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia całościowo przestawiany jest proces inwestycyjno – budowlany, zaczynając od momentu podjęcia decyzji o inwestowaniu, poprzez przygotowanie inwestycji, jej realizację aż po oddanie do użytkowania.

Omówione są podstawowe czynności składające się na proces inwestycyjno – budowlany wynikające z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego, niezbędne do zrealizowania określonego budowlanego zamierzenie inwestycyjnego.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać szczegółowo przepisy dotyczące poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności relacje przyczynowo- czasowe dla poszczególnych czynności wynikające z przepisów prawa.

Szkolenie prowadzą inżynierowie konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji, doświadczeni trenerzy. Szkolenie to miało wiele edycji ciesząc się dużym powodzeniem zarówno wśród inwestorów, zamawiających jak i wykonawców.

Program

 1. Podstawowe zasady planowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi
  1. Projekty komercyjne
  2. Projekty nie gwarantujące dochodu
 2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
  1. Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  3. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
   1. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
   2. Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji
  4. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji szczególnych
   1. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
   2. Przykłady innych inwestycji szczególnych
  5. Procedury specjalne
   1. Postępowania w sprawach oceny oddziaływania na środowisko
   2. Ochrona zabytków
   3. Prawo wodne
 3. Wybór podmiotów realizujących inwestycję budowlaną
  1. Wymagania ustaw: prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
  2. Określenie wartości zamówienia
  3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Definicje z Prawa budowlanego
 5. Działania i dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót
 6. Przebieg procesu budowlanego
  1. Obowiązki zdefiniowanych uczestników procesu realizacji projektu budowlanego
  2. Zalecane regulacje umowne (FIDIC)
 7. Oddanie obiektu do użytkowania
 8. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
  1. Samowola budowlana i możliwość legalizacji
  2. Odpowiedzialność