Szkolenia

Prawo budowlane po zmianie z 19 września 2020 r.

Opis szkolenia

Godz. 9 00- 15 00

Platforma Teams

Prowadzący:

dr inż. Jerzy Dylewski

 • ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności „Technologia i organizacja budownictwa” a w 1982 roku obronił pracę doktorską.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol.
 • Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej.
 • Aktualnie pracuje w Sądzie Najwyższym, gdzie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych.
 • Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ma tytuł rzeczoznawcy PZITB, wykładowcą na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie organizowanych pod auspicjami IZB Okręgowych PIIB, PZITB, PZITS, SEP i szeregu innych firm (Promocja Warszawa, Aspro Kraków, Apex-Net Warszawa, WACETOB Warszawa, OCESiA Warszawa, CE-2 Lublin, FRDL Katowice, JGTraning Warszawa, Erudium Kraków, WLR Warszawa, itd.).
 • Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, od 1994 roku, własną firmę projektowo-ekspercką Biuro Ekspertyz Budowlanych „Rzeczoznawca”.
 • W 1994 roku, po szkoleniu przeprowadzonym przez Samodzielny Zespół d/s Zamówień publicznych uzyskał uprawnienia wykładowcy (trenera) w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych.  W latach 1995- 2004 roku arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 950 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

 

Program

Kolejna duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane, uchwalona przez Sejm 13 lutego i wprowadzona w życie 19 września 2020 roku   (oraz 5 drobniejszych nowelizacji „na stałe” i 3 „czasowe” już wprowadzone od początku roku 2020)  
 1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
 2. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.
 3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
 4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych
 5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
 7. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku
 8. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
 9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
 10. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 11. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 12. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy
 13. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych
 14. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy
 15. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
 16. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
 17. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.
 18. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym uchylenie art. 90
 19. Zmiany w 23, powiązanych z Prawem budowlanym innych ustawach
 20. Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji