Szkolenia

Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie działań jakie powinny być podejmowane przez strony aby w sposób zgodny z warunkami kontraktu przygotować roszczenie. Omówiono główne przyczyny powstawania roszczeń, metody identyfikacji zagrożeń oraz sposoby dokumentowania zdarzeń związanych z roszczeniami niezbędne dla rzetelnego rozstrzygania roszczeń.

Program

 1. Wprowadzenie :
  • Przyczyny powstawania roszczeń
  • Formalne podstawy składania roszczeń
  • Uprawnienia przedstawicieli stron
 2. Postępowanie w sprawach roszczeń
  • ogólne zasady postępowania
  • procedura roszczeniowa (np. FIDIC)
  • harmonogram robót
  • dokumentacja roszczeniowa / korespondencja
  • wycena roszczenia
  • personel ds. roszczeń
 3. Najczęstsze powody roszczeń Wykonawcy
  1. Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, PFU)
   • formalne podstawy dla sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia
   • ocena ryzyka na podstawie zapisów
   • postępowanie wykonawcy na etapie przygotowania oferty
   • postępowanie wykonawcy podczas realizacji robót
   • przykłady procedur / wzory dokumentów
  2. Umowa (warunki Kontraktu)
   • hierarchia dokumentów
   • przykłady zapisów umownych
   • wyjaśnienia na etapie przygotowania oferty
   • ocena ryzyka na etapie przygotowania oferty
  3. Przekazanie placu budowy
   • postępowanie na etapie przygotowania oferty
   • potwierdzenie zgodności z umową
   • dokumenty formalne
  4. Wytyczenie
   • dokumentowanie zdarzeń
   • dokumentowanie błędów w danych od zamawiającego
  5. Nieprzewidywalne warunki fizyczne (n.w.f.)
   • kategorie zdarzeń
   • postępowanie w przypadku ujawnienia n.w.f.
   • dokumentowanie zdarzeń
  6. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne
   • kategorie zdarzeń
   • dokumentowanie zdarzeń
   • ubezpieczenie
  7. Następstwa zmian wprowadzonych przez Zamawiającego
   • formalne podstawy zmian (umowa, PZP)
   • osoby uprawnione do wprowadzania zmian
   • roboty zamienne / roboty dodatkowe
   • dokumentowanie zdarzeń
  8. Obmiar robót i płatności
   • umowne warunki płatności
   • gwarancja zapłaty
  9. Przejęcie robót przez Zamawiającego
   • przejęcie a pozwolenie na użytkowanie
   • przejęcie przez użytkowanie
   • dokumentowanie zdarzeń
  10. Następstwa zdarzeń będących ryzykiem Zamawiającego
   • umowny podział ryzyka
   • dokumentowanie zdarzeń
 4. Roszczenia Zamawiającego
  1. Powody roszczeń Zamawiającego
   • zabezpieczenie wykonania
   • szybkość postępu robót
   • odszkodowanie za opóźnienia
   • niepowodzenie prób końcowych
   • zaniedbanie usunięcia wad
   • solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawców
   • odstąpienie przez Zamawiającego
  2. Postępowanie w przypadku roszczeń Zamawiającego