Szkolenia

Nowe prawo zamówień publicznych. Przygotowanie do udziału w postępowaniu według nowych zasad.

Program

Dzień 1
 1. Informacje ogólne o ustawie Pzp z dnia 11 września 2019 r.:
  • progi kwotowe stosowania Pzp,
  • wyłączenia podmiotowe stosowania Pzp,
  • wyłączenia przedmiotowe stosowania Pzp,
  • systematyka Pzp,
  • podstawowe zasady Pzp.
 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp:
  • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (obligatoryjne i fakultatywne),
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci,
  • podmiotowe środki dowodowe,
  • przedmiotowe środki dowodowe.
 3. Procedura ubiegania się o zamówienie:
  • składanie ofert i otwarcie ofert,
  • ocena ofert, w tym kryteria jej oceny,
  • podstawy do odrzucenia oferty,
  • wybór najkorzystniejszej oferty,
  • podstawy do unieważnienia postępowania.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej progów unijnych:
  • tryb podstawowy - omówienie nowego trybu,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
  Dzień 2
 1. Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych:
  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony.
 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
  • obowiązkowe elementy umowy,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • podwykonawstwo,
  • zmiana treści umowy.
 1. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
  • odwołanie do KIO (podstawy, terminy),
  • skarga do sądu,
  • pozostałe formy rozwiązywania sporów.