Szkolenia

Nadzwyczajna zmiana okoliczności realizacji inwestycji budowlanych

Opis szkolenia

Jak udowodnić przekroczenie zwykłego ryzyka kontraktowego i wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków na potrzeby sporu o podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Prowadzący:

Tomasz LatawiecTomasz Latawiec – Prezes Zarządu SIDiR – Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska”, studia podyplomowe Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym; Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.

Autor licznych opinii prywatnych technicznych i prawnych sporządzanych na zlecenia zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowień sądów.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gospodarki wodno-ściekowej w formule „zaprojektuj wybuduj” oraz „buduj”, infrastruktury drogowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Poznańską oraz Politechnikę Gdańską; wykładowca otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC oraz prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
Autor artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Warunków Kontraktowych FIDIC publikowanych w: Biuletynie Informacyjnym SIDiR „Konsultant”, Inżynierii Bezwykopowej, Inżynierze Budownictwa, Europejskim Doradcy Samorządowym, Geoinżynierii Drogi Mosty Tunele oraz felietonów środowiskowych „Lot koszący”.

Propagator „dobrych praktyk” i standardów w realizacji inwestycji budowlanych oraz zrównoważonych umów o roboty budowlane.


Michał SiejdaMichał Siejda – Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Inżynier Konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Będąc członkiem SIDiR, jako konsultant przy wielu kontraktach, skutecznie wspierał wykonawców w rozwiązywaniu sporów z zamawiającym wykorzystując praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

Program

9.00 – 10.30 Uwarunkowania prawne dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków oraz odszkodowania w świetle najnowszego orzecznictwa;
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Cztery kroki na ścieżce dowodowej w sprawie nadzwyczajnej zmiany okoliczności realizacji inwestycji budowlanej, Część I:
  • 1) RYZYKO - ustalenie poziomu ryzyka wzrostu cen, który powinien być ujęty w ofercie Wykonawcy;
  • 2) NADZWYCZAJNA ZMIANA OKOLICZNOŚCI - ustalenie czy doszło do nadzwyczajnej zmiany (np. cen) na podstawie rzeczywistych danych z oferty Wykonawcy i ponoszonych przez niego w trakcie realizacji kontraktu;
  • 3) RAŻĄCA STRATA - ustalenie czy Wykonawca poniósł rażącą stratę w związku z wystąpieniem nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu i usług i obliczenie jej wysokości na podstawie rzeczywistych danych z oferty Wykonawcy i ponoszonych w trakcie realizacji kontraktu;
  • 4) POWSZECHNOŚĆ OKOLICZNOŚCI NADZWYCZAJNYCH - ustalenie czy każdy inny wykonawca zaangażowany przez Zamawiającego do realizacji tego kontraktu poniósłby rażącą stratę w związku z wystąpieniem nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen.
12.15 – 13.00 Lunch (w formie bufetu kanapkowego)
13.00 – 14.30 Cztery kroki na ścieżce dowodowej w sprawie nadzwyczajnej zmiany okoliczności realizacji inwestycji budowlanej, Część II:
  • 1) Dostępne dane statystyczne i prognostyczne;
  • 2) Opracowywanie prognoz dotyczących wzrostu cen do określenia ryzyka na potrzeby oferty
  • 3) Opracowywanie analiz na podstawie danych statystycznych z okresu realizacji oraz dalszych prognoz dotyczących wzrostu cen do określenia zmian cen w okresie realizacji
14.30 – 14.45 Przerwa
14.45 – 16.30 Proces o odszkodowanie – szczególny przypadek dochodzenia roszczenia w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności realizacji inwestycji budowlanej: warunki konieczne i uwarunkowania dla przygotowania procesu o odszkodowanie zamiast procesu rebusowego