Szkolenia

Kompleksowe doradztwo, pomoc techniczna i zarządzanie kontraktem wg FIDIC Umowa na usługi pomiędzy konsultantem a klientem

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla personelu Klienta (Zamawiającego inwestycję budowlaną publiczną lub prywatną) i Konsultanta, występujących jako strony w umowie na usługi doradztwa, pomocy technicznej, zarządzania i nadzoru nad kontraktem budowlanym, wykonywanym wg Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Na tym tle prezentowane będą w szczególności aspekty wykonywania funkcji Konsultanta wykonującego usługi doradztwa i pomocy technicznej w zakresie przygotowania procesu budowlanego (programowanie inwestycji, przygotowania dokumentacji przetargowej, pomoc w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyłonieniu wykonawcy robót / projektu i robót) a następnie na etapie budowy.

W zależności od formuły realizacji „budowa” lub „projekt i budowa” dla przeprowadzenia etapu realizacyjnego Konsultant w ścisłym uzgodnieniu z Klientem wyłania Inżyniera (Inżyniera Kontraktu), którego zadaniem jest zarządzanie i nadzór nad kontraktem budowlanym wykonywanym wg Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Odpowiednio do przyjętej formuły, Inżynier w przypadku kontraktu na roboty budowlane funkcjonuje wg procedur „czerwonej książki” lub kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg żółtej książki.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie współpracy Klienta i Konsultanta, wykonującego obowiązki doradcy Klienta równocześnie z pełnieniem funkcji Inżyniera, na bazie praktycznej prezentacji warunków umowy na usługi i jej zastosowania w praktyce.

Przedstawiony program jest realizowany w ramach szkolenia dwudniowego – 16 godzin lekcyjnych po 45 minut, podczas którego znaczną część czasu przeznacza się na przeprowadzenie studium przypadku.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – wydruk prezentacji z miejscem na notatki oraz materiały uzupełniające zawierające serwis prawny dotyczący tematyki szkolenia oraz informacje rozszerzające prezentację.

Program

 1. Pre-test w ogólnym zakresie relacji Klient - Konsultant oraz Warunków Kontraktowych FIDIC

  Uczestnicy odpowiadają na piśmie na 5 pytań dotyczących relacji w umowach pomiędzy Konsultantem wykonującym usługi doradztwa na rzecz Klienta oraz Warunków Kontraktowych FIDIC, w oparciu o posiadaną w tym zakresie wiedzę i zachowują pre-test do swojej dyspozycji.

 2. Prawo w odniesieniu do umowy na roboty budowlane / zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

  Serwis prawny w zakresie aktualnych przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego

 3. Umowa pomiędzy Klientem (Zamawiającym) a Konsultantem na usługi doradztwa, pomocy technicznej, zarządzania i nadzoru nad kontraktem budowlanym na roboty budowlane / zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

  Wzór warunków umowy pomiędzy Klientem i Konsultantem - „biała książka” FIDIC. Omówienie i ocena stosowanych na rynku krajowym umów na usługi doradztwa i nadzoru w zakresie projektowania i budowy.

 4. Umowa na roboty budowlane / zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na bazie Warunków Kontraktu FIDIC

  Przeznaczenie i zastosowanie wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC - książki; czerwona, żółta, srebrna i złota. Zarządzanie w kontrakcie na budowę / projekt i budowę, rola Inżyniera, ryzyka stron, roszczenia stron i rozstrzyganie sporów.

 5. Studium przypadków

  Współpraca Klienta i Konsultanta, pozycja i uprawnienia Przedstawiciela Zamawiającego (Kierownika Projektu) Doskonalenie technik nadzoru i zarządzania w kontraktach FIDIC - przykłady stosowania procedur w zakresie oceny jakości i postępu robót, poleceń Inżyniera, wprowadzania zmian, rozpatrywania roszczeń i rozstrzygania sporów.

 6. Post-test w ogólnym zakresie relacji Klient - Konsultant oraz Warunków Kontraktowych FIDIC

  Uczestnicy odpowiadają na piśmie na 5 pytań dotyczących relacji w umowach pomiędzy Konsultantem wykonującym usługi doradztwa na rzecz Klienta oraz Warunków Kontraktowych FIDIC, w oparciu o uzyskaną wiedzę podczas szkolenia i zachowują post-test do swojej dyspozycji. Następnie ma miejsce prezentacja prawidłowych rozwiązań.

 7. Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia