Szkolenia

Inżynier (kontraktu) – kluczowa rola w sprawnej realizacji kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC

Opis szkolenia

Inżynier jest kluczową postacią w administrowani kontraktami FIDIC. Od jego zdolności i umiejętności zależy często osiągnięcie końcowego sukcesu w realizacji inwestycji. W szkoleniu poruszone są zarówno podstawowe zagadnienia wynikające z kontraktu dotyczące pracy Inżyniera jak i też omawiane są praktyczne przykłady ilustrujące prawidłowe postępowanie Inżyniera przy rozwiązywaniu kluczowych kwestii powstałych w trakcie realizacji kontraktu.

Program

 1. Uczestnicy procesu budowlanego – wg. ustaw: Kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.
 2. Warunki Kontraktowe FIDIC – obowiązek stosowania się do prawa, strony Kontraktu.
 3. Wybór Inżyniera wg. zdolności (poza-cenowe kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej).
 4. Umowa o usługi zawarta przez Zamawiającego z Inżynierem.
 5. Umowa o roboty budowlane zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą – aspekty dotycząc Inżyniera.
 6. Pozycja Inżyniera wynikająca z umocowania w Warunkach Kontraktowych FIDIC:
  • Rozdział 3 Warunków Kontraktowych FIDIC,
   • SK 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera],
   • SK 3.2 [Delegowanie przez Inżyniera],
   • SK 3.4 [Zastąpienie Inżyniera].
  • b. Inne klauzule Warunków Kontraktowych FIDIC.
 7. Analiza przypadków:
  • Niespójne zapisy umowy na roboty i umowy o usługę dotyczących tego samego projektu,
  • Pełnomocnictwa szczególne Inżyniera dla asystentów,
  • Pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie.
 8. Realizacja robót w modelu „zaprojektuj i wybuduj” vs. „wybuduj” – aspekty dotyczące Inżyniera.
 9. Działania Inżyniera wg. SK 3.3 [Polecenia Inżyniera].
 10. Działania Inżyniera wg. SK 3.5 [Określenia] – kluczowa klauzula dla sprawnej realizacji Kontraktu.
 11. Analiza przypadków:
  • Polecenie Inżyniera – czy na pewno Inżynier może wydać każde Polecenia?
  • Skutki dokonania Określenia przez Inżyniera.
 12. Kluczowe zdarzenia podczas realizacji Kontraktu - pozycja i rola Inżyniera
  • Rozpoczęcie, przekazanie Placu Budowy
  • Zmiany - zasadności wprowadzania zmian do Kontraktu.
  • Przedłużenie Czasu na Ukończenie i Dodatkowa Zapłata
  • Przejęcie vs. uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie. Przejęcie przez użytkowanie
  • Zakończenie Kontraktu
 13. Inne działania Inżyniera podczas realizacji Kontraktu: ocena jakości materiałów i robót oraz Dokumentów Wykonawcy, zgodności prowadzonych Robót z Kontraktem, zaawansowania rzeczowego i finansowego Robót w odniesieniu do Programu
 14. Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy - obowiązki Inżyniera.
  • SK 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] –
   • powody roszczeń Zamawiającego
   • analiza przypadków
  • SK 20 [Roszczenia Wykonawcy]
   • powody roszczeń Wykonawcy
   • analiza przypadków
 15. Procedury wprowadzane do Kontraktu przez Inżyniera.