Numer 18, 10 2010

Numer 18, 10 2010

W numerze:

 • Konferencja
 • Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego
 • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacja dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne
 • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
 • Przyszłość usług konsultingowych w Europie 2020
 • Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • Przetargi na zamówienia publiczne
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Co z cenami materiałów budowlanych, cenami pracy sprzętu oraz stawkami robocizny kosztorysowej w 2010 roku?
 • Orzecznictwo
 • Aktualności