Zostań członkiem SIDiR!

Wydania

Numer 34-35, 11 2014

Numer 34-35, 11 2014

W numerze
Numer 30, 12 2013

Numer 30, 12 2013

W numerze:

 • Temat dnia
 • Do czego prowadzi majstrowanie przy Warunkach Kontraktowych FIDIC
 • Wykonawca w robotach budowlanych – pozycja równorzędna z Zamawiającym
 • Zagrożenia i problemy związane z realizacją kontraktów budowlanych współfinansowanych ze środków UE implementowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa
 • Nie musimy czekać dwóch pokoleń
 • Wybrane przypadki nieskładania przez wykonawcę powiadomienia o roszczeniu
 • Jeszcze o udzielaniu informacji publicznej
 • Konferencja – CIECHOCINEK 2013

W numerze

Numer 22, 08 2011

Numer 22, 08 2011

W numerze:

 • Temat dnia
 • Polski ryczałt? … Kontrakt obmiary? … Czy? …
 • Wykładnia IZ PO IiŚ a Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU/108/10 – uwagi
 • Nowy Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL
 • Kryterium najniższej ceny trudne do wyeliminowania
 • Konferencja w Berlinie Wystąpienie europejskich firm konsultingowych
 • Raport ze spotkania YP EFCA w Berlinie z dnia 26 maja 2011 r.
 • Budowa okiem coacha i mediatora Kierownik budowy – też Człowiek
 • Dobre praktyki – dobra wola czy konieczność?
 • Aktualności
 • W numerze


  Numer 21, 05 2011

  Numer 21, 05 2011

  W numerze:

  • Konsultant – czyli kto?
  • Komisje EFCA
  • Przesłanie Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
  • Procedura oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko jako element procesu inwestycyjnego
  • Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • Czy „FIDIC” to jeszcze „FIDIC” (w Polsce)?
  • Alians projektowy – innowacyjne narzędzie przynoszące wspólną korzyść zamawiającemu i wykonawcy
  • Aktualności

  W numerze


  Numer 20, 03 2011

  Numer 20, 03 2011

  W numerze:

 • Wnioski z konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Rola Inżyniera Kontraktu w zapobieganiu sporów w trakcie realizacji umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
 • Materiały i wyroby „równoważne” Zasady sporządzania specyfikacji technicznych w Dyrektywie 2004/18/WE
 • Raport Komisji EFCA
 • Ceny w budownictwie – podsumowanie 2010 roku według danych systemu SEKOCENBUD
 • Kodeks etyczny rozjemcy

 • Numer 19, 11 2010

  Numer 19, 11 2010

  W numerze:

  • Konferencja
  • Nieznajomość prawa nie zwalania z odpowiedzialności
  • Prewencyjny charakter kontroli CUPT
  • Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?
  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu Unii Europejskiej – znaczenie dla wykonawców robót budowlanych
  • Rozwiązywanie sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych
  • 11 lat doświadczeń komisji rozjemczych w Polsce – rozstrzyganie sporów w toku inwestycji budowlanych
  • Doświadczenia w wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”
  • Doświadczenia w wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych opartych na czerwonej książce FIDIC
  • Cena jakości
  • CUPT

  Numer 18, 10 2010

  Numer 18, 10 2010

  W numerze:

  • Konferencja
  • Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego
  • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacja dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne
  • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
  • Przyszłość usług konsultingowych w Europie 2020
  • Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
  • Przetargi na zamówienia publiczne
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Co z cenami materiałów budowlanych, cenami pracy sprzętu oraz stawkami robocizny kosztorysowej w 2010 roku?
  • Orzecznictwo
  • Aktualności

  Numer 17, 06 2010

  Numer 17, 06 2010

  W numerze:

  • Nowe wydawnictwo
  • Nowe warunki FIDIC „złota książka” – warunki kontraktowe dla projektowania, budowy i obsługi
  • Arbitraż instytucjonalny czy ad hoc
  • Zamówienia sektorowe: czy dotyczą prywatnych przedsiębiorstw energetycznych?
  • Podwykonawstwo i solidarna odpowiedzialność w realizacji robót budowlanych
  • Kontrola zarządzania programami operacyjnymi
  • Propozycje uregulowań w Umowach na Prace Projektowe
  • Czas na ukończenie, siła wyższa, umowa o świadczenie niemożliwe
  • Aktualności

  Numer 16, 02 2010

  Numer 16, 02 2010

  W numerze:

  • Konferencja
  • Rola Inżyniera w realizacji inwestycji
  • Warunki kontraktowe FIDIC oraz prawo polskie w zamówieniach publicznych
  • Zastosowanie ogólnych warunków kontraktowych FIDIC tzw. czerwonej książki w zamówieniach publicznych
  • Przykłady modyfikacji zapisów w warunkach kontraktowych FIDIC na projektowanie i wykonawstwo w zamówieniach publicznych
  • Wynagrodzenie kosztorysowe, a wynagrodzenie określone przedmiarem robót w zamówieniach publicznych
  • Konferencja SIDiR ?Tsunami sporów przed nami?
  • Tsunami sporów przed nami czy raczej już nad nami?

  Numer 15, 01 2009

  Numer 15, 01 2009

  W numerze:

  • Program konferencji
  • Procedura czy człowiek?
  • Modyfikacja warunków kontraktowych fidic w zamówieniach publicznych
  • Zgodność warunków kontraktowych FIDIC z prawem polskim
  • Czy zapisy w warunkach kontraktowych fIDIC prowadzą do sporów?
  • „Legalne uwarunkowania rozjemstwa – prawne podstawy rozjemstwa”
  • Inżynier&spory. Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
  • Procedura rozjemstwa a procedura sądu arbitrażowego
  • Tezy, klauzule rozjemcze i arbitrażowe
  • Wykonalność decyzji Komisji rozjemczej w umowach
  • FIDIC and the use of Dispute Adjudication Boards
  • Dispute Boards – A General Introduction to a Promising Concept
  • Dispute Boards (DBs) Resolution of construction disputes in real time

  Numer 14, 12 2009

  Numer 14, 12 2009

  W numerze:

  • Sztuka budowania w kilku aktach
  • Umowy na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  • FIDIC a polskie prawo
  • Czwarte Forum Współpracy Konsultantów Europejskich
  • Innowacyjność w konsultingu inżynierskim
  • Stawki robocizny 2007-2009 ? od wzrostu do stabilizacji
  • Aktualności
  • Program Konferencji ?Tsunami sporów przed nami?

  Numer 13, 11 2009

  Numer 13, 11 2009

  W numerze:

  • Czy KTOŚ to czyta?
  • Rękojmia za wady, gwarancja jakości
  • Inżynier & spory Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
  • Kilka uwag w sprawie przepisów kpc o sądownictwie arbitrażowym (polubownym)
  • Roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  • Szkolenie FIDIC „Zarządzanie dla Młodych Profesjonalistów”
  • Metody planowania inwestycji uwzględniające powstanie sporów sądowych (Forensic planning)
  • Co to jest konsulting inżynierski?
  • Aktualności

  Numer 12, 09 2009

  Numer 12, 09 2009

  W numerze:

  • Roboty stwierdzone protokołem konieczności przez inżyniera
  • Dyrektywy Unijne a prawo krajowe
  • Czy KTOŚ to czyta?
  • Najlepiej uczymy się na błędach
  • FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych fidic przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?
  • Po pierwsze ? zrozumieć prawo część 2
  • Ścieżka krytyczna a opóźnienia w postępie robót

  Numer 11, 06 2009

  Numer 11, 06 2009

  W numerze:

  • Forum Wykonawców
  • Po pierwsze – zrozumieć prawo
  • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Kodeks cywilny w realizacji inwestycji budowlanych
  • Ryczałt w kontrakcie ?Żółty? FIDIC w zamówieniach publicznych
  • Cywilnoprawne i podatkowe zagadnienia umowykoncesji na roboty budowlane lub usługi
  • Efektywne wykorzystanie środków unijnych w inwestycjach publicznych
  • Opóźnienia i zakłócenia w realizacji kontraktów budowlanych
  • Rodzaje ryzyka napotykanego przy realizacji infrastrukturalnych projektów drogowych
  • Cykliczne szkolenia w FIDIC
  • Ceny materiałów budowlanych na przełomie roku 2008 i 2009
  • 2009 ? Rok Kreatywności i Innowacyjności
  • Aktualności

  Numer 10, 03 2009

  Numer 10, 03 2009

  W numerze:

  • Program konferencji,
  • Ubezpieczenia i gwarancje w kontraktach budowlanych,
  • Klauzula wyboru prawa w treści gwarancji,
  • Praktyczne zagadnienia w projektach infrastrukturalnych,
  • Ryzyka związane z realizacją kontraktów,
  • Bezpieczeństwo kontraktów w PZP,
  • Ubezpieczenie projektu EPC LSTK,

  Numer 9, 02 2009

  Numer 9, 02 2009

  W numerze:

  • Znajomość prawa uczy,
  • Young Professionals w FIDIC,
  • Głos w dyskusji,
  • Omówienie rozwoju branży budowlanej,
  • Policentryczne środowisko na Górnym Śląsku,
  • Energetyczne i przestrzenne planowanie,
  • Stawki robocizny kosztorysowej,
  • Program konferencji

  Numer 8, 12 2008

  Numer 8, 12 2008

  W numerze:

  • Pożegnanie,
  • Podsumowanie roku,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Projektuj i buduj,
  • Ceny w budownictwie,
  • Ubezpieczenia,
  • Press Release,
  • Wspomnienie sezonu,
  • Aktualności,

  Numer 7, 10 2008

  W numerze:

  • Słowo wstępne Konferencji,
  • Kontrakty oparte na FIDIC,
  • Polskie doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych
   Polish Experience in preparation and implementation of public procecurement
   Potrzebna pomoc,
  • Certified Construction Suppliers System
   Practical issues in implementation of Infrastruture Projects co-financed in Hungary from EU funds,
  • Slovenian experiences in FIDIC standard contracts
   Experience of EU funded projects in Estonia by using FIDIC Conditions of Contracts and National Procurement Law,
  • Sharing the Romanian Experience,
  • Procurement law in practice,

  Numer 6, 09 2008

  W numerze:

  • Konferencje,
  • Ceny w budownictwie,
  • Zarządzanie inwestycjami,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Projektuj i buduj,
  • Narodowa strategia spójności,
  • Ubezpieczenia,
  • Prawo,
  • Studia podyplomowe,
  • Aktualności,

  Numer 5, 05 2008

  Numer 5, 05 2008

  W numerze:

  • Konferencja SIDiR,
  • Historycznie o Warunkach Kontraktowych FIDIC,
  • Techniczne aspekty przygotowania inwestycji,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Pytania i odpowiedzi,
  • Fundusz spójności,
  • Zaplanować wydatki,
  • Ubezpieczenia,
  • Aktualności,

  Numer 4, 03 2008

  Numer 4, 03 2008

  W numerze:

  • Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego
  • Stosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC
  • Prawo zamwień publicznych
  • Odwołania i protesty w zamówieniach publicznych
  • Zarządzanie inwestycjami celu publicznego
  • Studium wykonalności
  • Właściwe przygotowanie SIWZ
  • Doradcy oraz konsultanci
  • Rola inżyniera konsultanta i inżyniera kontraktu
  • Beneficjencie – bądź ostrożny
  • Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne
  • Rozjemstwo i Arbitraż w sporach
  • Arbitraż
  • Co nowego dla beneficjentów?
  • Gwarancje ubezpieczeniowe w procesach inwestycyjnych
  • Rozliczenia i audyty

  Numer 3, 02 2008

  Numer 3, 02 2008

  W numerze:

  • Inżynierska rutyna
  • Przejęcie robót
  • Decyzja środowiskowa
  • Ubezpieczenia
  • Pytania i odpowiedzi
  • Aktualności

  Numer 2, 12 2007

  W numerze:

  • Fundusz spójności wyzwaniem dla Polski
  • Decyzja środowiskowa na realizację przedsięwzięcia
  • FIDIC warunki kontraktowe


  Newsletter SIDiR

  Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową